Kontakt
Publiczne Przedszkole w Cekowie Kolonii

O przedszkolu

 O naszym przedszkolu...
 
HISTORIA PRZEDSZKOLA
 


 
          Zorganizowana opieka nad grupą małych dzieci na terenie Cekowa i okolic była znana już od dawna. Różne były jej formy i nazwy. Bardzo popularne w okresie lipca i sierpnia były dziecińce wiejskie, w których sprawowano opiekę nad dziećmi rodziców pracujących w gospodarstwie rolnym. W okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 1949 roku działały na naszym terenie dwa takie dziecińce; w Starych Prażuchach prowadzony przez Panią Sabinę Penkalę i w Cekowie prowadzony przez Irenę Maciejewską.
Natomiast pierwsze przedszkole powstało w latach pięćdziesiątych ( prawdopodobnie w roku 1951 ) w budynku u Państwa Żubrowskich – Ceków-Kolonia 41. Placówką kierowała Pani Zofia Wenckowska, pochodząca z Koźminka, a kucharką była Pani Helena Żubrowska.
W kolejnych latach istniało przedszkole prowadzone przez Panią Łogaczew, które mieściło się w starym drewnianym budynku. Wielu dorosłych już mieszkańców Cekowa i okolic uczęszczało do tego przedszkola i mile je do dziś wspomina.
Po rozwiązaniu tzw. „starego przedszkola” władze oświatowe i gminne przez wiele lat nie mogły stworzyć placówki opiekuńczo-wychowawczej. I nawet, gdy w połowie lat siedemdziesiątych zabrano się ochoczo do budowy przedszkola, to prace budowlane trwały z przerwami 12 lat.
          Nadszedł wreszcie rok 1988, początek wakacji, a w pięknym budynku dwukondygnacyjnym przedszkola wre gorączkowa praca. Pomagają wszyscy. Wygląda to trochę tak, jak pospolite ruszenie. Rodzice przyszłych przedszkolaków, babcie, przyszli pracownicy, organizacje społeczne; m.in. Koło Gospodyń Wiejskich z Cekowa pomagają w pracach porządkowych. W trakcie rozmów okazuje się, jak bardzo potrzebna była tego typu placówka, i jak długo rodzice na nią czekali. Nie byłoby przedszkola, gdyby nie zaangażowanie wielu ludzi. Należy wspomnieć w tym miejscu o Naczelniku Gminy Panu Tadeuszu Bajanie i Inspektorze Oświaty Pani Marii Warmińskiej. Wszystkim osobom, które zaangażowane były w powstanie przedszkola należą się wyrazy uznania za wytrwałość i doprowadzenie przedsięwzięcia do końca.
          20 lipca 1988 roku to bardzo ważna data dla placówki. To właśnie tego dnia następuje uroczyste otwarcie Państwowego Przedszkola w Cekowie Kolonii (taką nazwę przedszkole miało na początku swojego istnienia). Dla dzieci przedszkole otwarło swoje podwoje we wrześniu 1988 roku. Zarządzanie placówką zostało powierzone Pani mgr Danucie Zemlak.
Nowe przedszkole jest piękne. Posiada 2 duże, funkcjonalne sale z łazienkami i pomieszczeniem na leżaki. W salach ciekawe zabawki i dużo pomocy dydaktycznych. Ponadto w budynku są: szatnia, gabinet dyrektora  oraz dobrze wyposażona kuchnia z zapleczem.
          Przedszkole przeznaczono dla 60 dzieci, choć chętnych było więcej niż miejsc.Tak będzie przez kilka następnych lat.
Od 1989 roku dyrektorem placówki zostaje Pani mgr Bożena Tułacz, która tę funkcję sprawuje do chwili obecnej. Wielu pracowników związanych jest z placówką od samego początku jej istnienia: nauczycielka  Izabela Kotkowska, woźna – Teresa Adamus, pomoc nauczyciela – Dorota Biernat, palacz c.o. – Tadeusz Balcerzak.
Wiele zmian w funkcjonowaniu placówki nastąpiło wraz ze zmianą organu prowadzącego, a więc finansującego działalność przedszkola oraz spowodowanych niżem demograficznym. Ciągłe dyskusje na temat konieczności funkcjonowania przedszkola i brak stabilnej polityki Rady Gminy w tym zakresie powodowały niepewność rodziców i pracowników.
Bez względu na sytuację zewnętrzną, przedszkole zawsze dobrze wypełniało swoje zadania dotyczące pracy opiekuńczo-wychowawczej     i dydaktycznej. Duża w tym zasługa pracowników i rodziców.
          Kolejne zmiany czekały przedszkole w 2002 roku, gdy w budynku trzeba było wygospodarować pomieszczenia dla klasy I, II i III szkoły podstawowej. Był to bardzo trudny okres, ponieważ zdawaliśmy sobie sprawę, że wszelkie zmiany lokalowe wpłyną niekorzystnie na pracę przedszkola. Sytuacja, która miała być tymczasowa trwała przez 15 lat. 
W lipcu 2013 roku Publiczne Przedszkole w Cekowie-Kolonii  obchodziło 25-lecie swojego istnienia. Przez te dwadzieścia pięć lat sprawowaliśmy opiekę nad powierzonymi nam dziećmi i cieszymy się, że do przedszkola uczęszczają dzieci naszych wychowanków.

 
 
 

O Nas:

1. Ogólne informacje.

          Nasze przedszkole zapewnia wszechstronny, bezpieczny, radosny rozwój wszystkim wychowankom. Każde dziecko traktowane jest indywidualnie i podmiotowo. Dążymy do tego, aby dzieci czuły się kochane, akceptowane i szczęśliwe. Przygotowujemy je do przeżywania sukcesu, ale i do radzenia sobie z porażkami.
Przedszkole funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerwy ustalonej przez organ prowadzący na wniosek dyrektora. Czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 – 16.00. Na wniosek rodziców (powyżej 10) godziny pracy przedszkola mogą ulec wydłużeniu.
Placówka jest jednostką budżetową, finansowaną przez Radę Gminy i rodziców. Rodzice ponoszą koszty wyżywienia oraz płacą za świadczenia udzielane przez przedszkole ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego. Zasady odpłatności zawarte są w Uchwale Rady Gminy Nr XI/66/2019 z dnia 26.06.2019r. Wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor w porozumieniu z intendentem.
Organami przedszkola są: dyrektor, rada pedagogiczna rada rodziców.
W przedszkolu działa pięć  grup, zbliżonych pod względem wieku. Liczba dzieci w grupie nie może przekraczać 25.
Szczegółowa organizacja pracy przedszkola w danym roku szkolnym oparta jest na arkuszu organizacyjnym, który zatwierdzany jest przez organ prowadzący.
Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Na wniosek rodziców i za zgodą dyrektora może być przyjęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

2. Ramowy rozkład dnia.
 
 6.30 -  8.00       Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Praca indywidualna.
 8.00 – 8.30       Zabawy ruchowe – ćwiczenia poranne. Czynności higieniczno-porządkowe, przygotowanie do śniadania.
 8.30 – 9.00       Śniadanie. Czynności higieniczno-porządkowe.
 9.00–10.00       Zajęcia planowane i organizowane dla całej grupy w celu wspomagania rozwoju dzieci w sferze ruchowej, muzycznej,
                          plastycznej, poznawczej, językowej i matematycznej.
 10.00 –11.00    Spacery, zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
 11.00 -11.30     Przygotowanie do obiadu.
 11.30 –12.00    Obiad. Czynności higieniczno-porządkowe.
 12.00 –13.20    Zabawy i gry utrwalające zdobyte wiadomości. Praca indywidualna. Leżakowanie (dla dzieci 3 -letnich).
 13.20 –13.30    Przygotowanie do podwieczorku.
 13.30 –14.00    Podwieczorek. Czynności porządkowe.
 14.00 –16.00    Zabawy i gry indywidualne i grupowe. Rozchodzenie się dzieci.

3.Pracownicy

- mgr Bożena Tułacz – dyrektor placówki od 1989 roku, nauczyciel dyplomowany, specjalista od nauczania początkowego, wychowania przedszkolnego, filologii polskiej, logopeda;
- mgr Beata Kędzia – wychowawca grupy "Krasnale" nauczyciel mianowany, specjalista od nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego;
- mgr Monika Wyborna –  nauczyciel mianowany, wychowawca grupy "Smerfy" specjalista od nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog;
- mgr Bogumiła Chrostek - nauczyciel początkujący, specjalista od wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego;
- Izabela Kotkowska –  nauczyciel mianowany, specjalista od wychowania przedszkolnego i filologii polskiej;
- mgr Katarzyna Tomczyk - nauczyciel mianowany, wychowawca grupy "Tygryski", specjalista od edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz języka angielskiego;
- mgr Natalia Zdunek - nauczyciel początkujący, specjalista od edukacji przedszkolnej i wczesnoszkonlej, terapii pedagogicznej oraz logopedii;
-  Kinga Kasprzak - wychowawca grupy "Gumisie", nauczyciel mianowany, specjalista od edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej;
- mgr Klaudia Głabicka - wychowawca grupy "Skrzaty", nauczyciel początkujący, specjalista edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
- mgr Agnieszka Kaszuba - nauczyciel poczatkujący, specjalista edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, 
- mgr Marlena Nicińska   - nauczycielka religii
 
- Wioleta Milewska – woźna
- Wacław Tomczyk  – pracownik gospodarczy;
- Magdalena Zydorek– pomoc nauczyciela
- Ewa Tomczyk - pomoc nauczyciela
- Ewelina Maślak - Brodziak - pomoc nauczyciela 
- Milena Łuczak-pomoc nauczyciela
- Dominika Kaczmarek - intendent
- Edyta Mosiniak – kucharka
- Agnieszka Skibińska - pomoc kucharki
 
 
 
5. Opłaty za wyżywienie 
 
Rodzice ponoszą koszty wyżywienia dziecka w następującej wysokości:
3 posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek) – 7,00 zł
2 posiłki (śniadanie, obiad) – 5,95zł
1 posiłek (obiad) - 4,90 zł