Kontakt
Publiczne Przedszkole w Cekowie Kolonii

Procedury COVID-19

Tutaj  znajdziecie państwo procedury bezpieczeństwa obowiązujące w placówce w trakcie trwania pandemii COVID-19.

Należy się z nimi zapoznać przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola.

 

1. Procedura bezpieczeństwa na czas pandemii:  

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkolecekow/17566procedurabezpieczelstwanaczaspandemii-1.doc 

 

2. Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19 u dziecka:

-  http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkolecekow/17765procedurapostapowanianawypadekpodejrzeniazakalzeniacovid-19udziecka-1.doc

 

3. Procedura dezynfekcji sal, łazienek i innych urządzeń na czas pandemii:  

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkolecekow/17562proceduradezynfekcjisalilazieneknaczaspandemii-1.doc

 

4. Procedura komunikowania się na drodze nauczyciel-dyrektor, nauczyciel -rodzic na czas pandemii :

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkolecekow/17563procedurakomunikowanianadrodzenauczycieladyrektornauczycielarodzicnaczaspandemii-1.doc

 

5. Procedura BHP w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 :

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkolecekow/17118procedurabhpwtrakciepandemiikoronawirusa-1.doc

 

6. Procedura wydawania posiłków:

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkolecekow/17559procedurawydawaniaposilkalw-1.doc

 

7. Procedura przyprowadzania i odberania dziecka w przedszkolu na czas pandemii: 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkolecekow/17565proceduraprzyprowadzaniaiodbieraniadzieckawprzedszkolunaczaspandemii-1.doc

 

Zasady organizacji pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Publicznego Przedszkola w Cekowie-Kolonii w okresie od 29 marca 2021 roku do 09 kwietnia 2021 roku.

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkolecekow/zasady-organizacji-ksztalcenia-pp-w-cekowie-kolonii-od-29032021(2).odt