Kontakt
Publiczne Przedszkole w Cekowie Kolonii

Deklaracja dost.

Deklaracja dostępności

 


    Publiczne Przedszkole w Cekowie- Kolonii zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 


Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej – http://www.przedszkolecekow.blizej.info/

 

Data publikacji strony: 22.09.2008r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 11.02.2021r.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

1. Nie wszystkie obrazy (zdjęcia) dodane do treści strony posiadają tekst alternatywny pozwalający zapoznać się z treścią obrazu.
2. Brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.
3. Niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych narzędzi ułatwiających ich dostępność.
4. Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

 

Powody wyłączenia:
1. Część treści na stronie pochodzi z czasu, kiedy nie obowiązywała ustawa o dostępności.
2. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
3. Multimedia nadawane na żywo.

 

Ułatwienia na stronie internetowej:
1. Podwyższony kontrast
2. Podświetlenie linków
3. Możliwość powiększania liter na stronie.
4. Ustawienie odstępów między literami i wierszami
5. Zatrzymanie animacji
6.  Przyjazna dla dyslektyków
7. Kursor
8. Podpowiedzi
9. Skróty klawiszowe: TAB – przejście do kolejnego elementu; SHIFT+TAB – przejście do poprzedniego elementu

 

Deklarację sporządzono dnia 02.03.2021 roku, na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Monika Wyborna – ppcekow@poczta.onet.pl
 Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu – 62/7631088. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do: 
1. Zgłoszenia uwagi dotyczącej dostępności cyfrowej strony lub jej elementu
2. Zgłoszenia żądania zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu
3. Złożenia wniosku o udostępnienie informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości zdjęcia, obrazu, filmu czy artykułu.

 

Żądanie musi zawierać:
1. Dane kontaktowe osoby zgłaszającej
2. Wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie
3. Wskazanie sposobu kontaktu z osobą zgłaszającą
4. Wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 

W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 


Dostępność architektoniczna

1.  Na teren przedszkola można wejść korzystając z dwóch furtek i wjechać pojazdem przez bramę znajdującą się po prawej stronie budynku. Są one ogólnodostępne w godzinach pracy przedszkola.
2. Budynek przedszkola jest dwukondygnacyjny i posiada trzy wejścia. Wejście główne mieści się na drugiej kondygnacji i aby wejść trzeba pokonać 20 schodów, które z obu stron wyposażone są w barierki zabezpieczające. Wejście drugie mieści się z prawej strony budynku i umożliwia zasygnalizowanie wejścia dzwonkiem umieszczonym przy drzwiach. Wejście trzecie jest wejściem kuchennym ze schodami i barierkami, i może być wykorzystane jako wyjście ewakuacyjne.
3. W budynku na parterze znajduje się ponadto wejście do Klubiku Dziecięcego Nr 1 w Cekowie-Kolonii, które jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
4. Przedszkole nie posiada windy, pochylni,platformy, informacji głosowych ani  pętli indukcyjnej.
5. Do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym.
6. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
7. W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 


Aplikacje mobilne

Przedszkole nie posiada aplikacji mobilnej.