Kontakt
Publiczne Przedszkole w Cekowie Kolonii

Roczny Plan Pracy

Roczny plan pracy Publicznego Przedszkola w roku szkolnym 2023/2024

 

Roczny plan pracy przedszkola powstał w oparciu o wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2022/2023 oraz w oparciu o kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2023/2024.

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 900),

 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1551 ze zm.),

 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356 ze zm.),

 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1646 ze zm.),

 • statut przedszkola.

 

Zawartość planu

 1. Priorytety i podstawowe cele przedszkola na rok szkolny 2023/2024

 2. Diagnoza pracy przedszkola na dzień 30 sierpnia 2023 r.

 3. Realizacja zamierzeń – zakres działań prowadzących do uzyskania spodziewanych efektów

 4. Spodziewane efekty

 5. Obszary działalności przedszkola – realizacja zamierzeń w roku szkolnym 2023/2024

 6. Kalendarz imprez i uroczystości w roku szkolnym 2023/2024

 7. Przydział zadań dodatkowych oraz zajęć prowadzonych przez nauczycieli rozwijających zainteresowania i uzdolnienia dzieci

 8. Zespoły zadaniowe nauczycieli

 9. Plan współpracy z rodzicami

 10. Przedszkolny zestaw programów wychowania przedszkolnego przyjętych do realizacji w roku szkolnym 2023/2024

 11. Dodatkowe programy edukacyjne, akcje, projekty

 12. Terminarz zebrań rady pedagogicznej

 

 1. Priorytety przedszkola na rok szkolny 2023/2024

 

W planie pracy przedszkola oraz planie obserwacji pracy nauczycieli będą uwzględniane działania w zakresie:

 1. kształtowania u wychowanków stałych sprawności w czynieniu dobra, na podstawie rzetelnej diagnozy potrzeb rozwojowych dzieci oraz realizacji adekwatnego programu wychowania przedszkolnego,

 2. wspierania dzieci w rozwijaniu ich aktywności fizycznej,

 3. podnoszenia jakości wsparcia dla dzieci i rodziców poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i między przedszkolnej, a także współpracy z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny,

 4. wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej w procesach edukacyjnych do rozwijania kompetencji cyfrowych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie.

 

 

 

 1. Diagnoza pracy przedszkola na dzień 30 sierpnia 2023 r.

 

 1. Stosowane przez nauczycieli aktywizujące metody pracy umożliwiają kształtowanie stałych sprawności w czynieniu dobra.

 2. Przedszkole dysponuje wynikami rzetelnych diagnoz potrzeb rozwojowych dziecka dokonanych we współpracy wewnątrz przedszkolnej: nauczycieli ze specjalistami zatrudnionymi w przedszkolu a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny.

 3. Umiejętności merytoryczne i metodyczne nauczycieli zachęcają dzieci do rozwijania aktywności fizycznej i wspierają w niej.

 4. Umiejętności metodyczne nauczycieli pozwalające prawidłowo i skutecznie wykorzystywać technologię informacyjno-komunikacyjną w kształtowaniu kompetencji cyfrowych dzieci, w szczególności w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu.

 

 1. Realizacja zamierzeń – planowane działania prowadzące do uzyskania spodziewanych efektów

 

 1. Działania przedszkola w zakresie kształtowania stałych sprawności w czynieniu dobra.

 1. organizowanie przestrzeni edukacyjnej sprzyjająca kształtowaniu stałych sprawności w czynieniu dobra,

 2. planowanie i organizowanie zajęć służące kształtowaniu stałych sprawności w czynieniu dobra,

 3. wykorzystanie literatury do dostarczania wzorców właściwych zachowań człowieka ukierunkowanych czynieniu dobra dla innych,

 4. organizowanie różnorodnych form współpracy ze środowiskiem lokalnym i z rodzicami w kształtowaniu stałych sprawności w czynieniu dobra,

 5. tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo,

 6. wdrażanie dzieci do przestrzegania ustalonych w grupie zasad i reguł zgodnego współżycia,

 7. organizowanie konkursów przez przedszkole i uczestniczenie dzieci w konkursach miejskich i ogólnopolskich oraz w akcjach charytatywnych na skalę ogólnopolską – ukierunkowanych na kształtowanie stałych sprawności w czynieniu dobra,

 8. analiza bieżących problemów wychowawczych pojawiających się w poszczególnych grupach, przekazanie informacji na zebraniu rady pedagogicznej w celu ustalenia działań w zakresie profilaktyki (odpowiedzialności za swoje czyny, przewidywanie skutków, radzenia sobie w różnych sytuacjach, czynienie dobra itp.)

 

 1. Działania zapewniające rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dziecka dokonanych we współpracy wewnątrz przedszkolnej (nauczycieli ze specjalistami zatrudnionymi w przedszkolu oraz w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i międzyprzedszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny.

     1. Zapewnianie warunków sprzyjających urzeczywistnieniu potencjału rozwojowego dzieci i przygotowanie do samodzielnego, wartościowego i satysfakcjonującego życia na dalszym etapie edukacji poprzez planowanie i realizację działań związanych z organizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu w formie: zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć specjalistycznych (korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym), porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli,

     2. Zorganizowanie dla zainteresowanych rodziców warsztatów dotyczących udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

     3. Rozpoznawanie potrzeb rodzin wymagających pomocy oraz udzielenie jej poprzez wskazanie miejsc i jednostek w których udzielana jest zorganizowana i wyspecjalizowana pomoc społeczna i instytucjonalna.

     4. Rozwijanie współpracy środowiska przedszkolnego – nauczycieli, specjalistów i rodziców – z instytucjami i organizacjami pracującymi na rzecz dziecka i rodziny oraz z podmiotami wspierającymi właściwą organizację kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – by zapewnić im adekwatną do potrzeb pomoc i wsparcie.

 

 1. Działania przedszkola wspierające aktywność dziecka w zakresie rozwijania sprawności fizycznej i zdrowotnej.

 1. organizacja zabaw ruchowych dostosowanych do potrzeb i możliwości dziecka: zabawy orientacyjno-porządkowe, zabawy z elementem równowagi, czworakowania, biegu, rzutu, celowania i toczenia, wspinania się, podskoku i skoku, gry i zabawy na powietrzu, zabawy w terenie, zabawy na śniegu,

 2. organizacja ćwiczeń porannych dla dzieci i ćwiczeń gimnastycznych: dla dzieci młodszych w formie opowieści ruchowych po 10–20 min, dla dzieci starszych – zestawów ćwiczeń po 20–35 min.

 3. tworzenie okazji do podejmowania przez dzieci własnych, dowolnych zabaw ruchowych poprzez odpowiednią aranżację przestrzeni edukacyjnej,

 4. wykorzystanie różnorodnych metod, form i środków do zdobywania doświadczeń twórczych w zakresie ruchu, np. pedagogika zabawy, gimnastyka rytmiczna A. i M.Kniessów, gimnastyka twórcza R.Labana, ruch rozwijający W. Sherborn, dziecięca joga, aerobik itp.

 5. zorganizowanie międzygrupowych zawodów sportowych i konkursów we współpracy z rodzicami,

 6. podnoszenie poziomu sprawności fizycznej dziecka, w tym samodzielności w wykonywaniu czynności samoobsługowych.

 

 1. Umiejętności metodyczne nauczycieli pozwalają prawidłowo i skutecznie wykorzystywać technologię informacyjno-komunikacyjną w kształtowaniu kompetencji cyfrowych dzieci, w szczególności w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu.

 1. Nauczyciele stosują środki i metody wspomagające indywidualny rozwój dzieci, korzystając w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.

 2. Proces kształcenia w przedszkolu umożliwia dzieciom poznanie technologii cyfrowej, rozwija kompetencje cyfrowe, w szczególności w zakresie bezpiecznego korzystania z treści publikowanych w Internecie oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie.

 3. Dziecięce zainteresowania sprzętem technologii informacyjno-komunikacyjnych należy wykorzystać do rozwoju kompetencji cyfrowych pozwalających dzieciom bezpiecznie działać, doświadczać, przewidywać i rozwiązywać zadania w sieci.

 

 1. Spodziewane efekty

 

 1. W przedszkolu rozwija się sprawności dziecka w czynieniu dobra adekwatnie do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

 2. Przedszkole organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, rodzicom i nauczycielom, współdziałając w tym zakresie ze specjalistami, instytucjami i organizacjami pracującymi na rzecz dziecka i rodziny, placówkami zajmującymi się ochroną zdrowia, zwłaszcza zdrowia psychicznego, oraz podmiotami wspierającymi właściwą organizację kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 3. Nauczyciele wspólnie rozwiązują problemy i chętnie współpracują ze sobą na różnych płaszczyznach.

 4. Nauczyciele komunikują się z rodzicami za pomocą strony internetowej przedszkola, poczty elektronicznej lub osobiście.

 5. W przedszkolu kształtuje się nawyki codziennej aktywności fizycznej dziecka poprzez:

   1. motywowanie do podejmowania aktywności fizycznej (właściwe zaplanowanie zajęć, stosowanie pomocy i ochrony przy wykonywaniu trudniejszych ćwiczeń oraz przestrzeganie porządku (np.: przebieranie się w stroje sportowe na zajęcia ruchowe) i dyscypliny podczas zajęć,

   2. wdrażanie do aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego, przestrzeganie zdrowotności oraz zapewnienie bezpieczeństwa w czasie zajęć.

 6. Zabawy ruchowe prowadzone w przedszkolu rozwijają i doskonalą sprawność ruchową dzieci.

 7. W przedszkolu skutecznie wykorzystuje się technologię informacyjno-komunikacyjną w procesach edukacyjnych. Rozwijane są kompetencje cyfrowe dzieci, w szczególności w zakresie bezpiecznego poruszania się w sieci i krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie.

 

Dziecko:

 • prezentuje pożądane sprawności w czynieniu dobra (wie, czym jest szlachetność, zaangażowanie społeczne, empatia, tolerancja, wrażliwość na krzywdę, szacunek, opiekuńczość, odróżnia dobro od zła, interesuje się otoczeniem społecznym),

 • jest twórcze i kreatywne w zabawach ruchowych organizowanych w budynku przedszkola oraz na świeżym powietrzu,

 • angażuje się w akcje i projekty kształtujące pożądane sprawności w czynieniu dobra,

 • otrzymuje wsparcie psychologiczno-pedagogiczne adekwatne do potrzeb i możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań,

 • jest aktywne, chętnie uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną, inicjuje zabawy ruchowe, motywuje do ruchu rodziców,

 • wie, jak bezpiecznie korzystać z podstawowych narzędzi i zasobów cyfrowych, uczestnicząc w zajęciach prowadzonych z wykorzystaniem narzędzi i zasobów cyfrowych.

 

Nauczyciele:

 • wspólnie planują działania wychowawczo-profilaktyczne w przedszkolu, rozwiązują problemy i pomagają sobie nawzajem w doskonaleniu własnej pracy,

 • współdziałają z rodzicami w kształtowaniu sprawności dziecka w czynieniu dobra,

 • diagnozują i obserwują rozwój dziecka, współpracując w tym zakresie z innymi nauczycielami,

 • podejmują różnorodne formy wspierające aktywność dziecka w zakresie rozwijania sprawności fizycznej i zdrowotnej, wykorzystując w tym celu własne kompetencje i umiejętności,

 • współpracują z innymi nauczycielami, rodzicami, specjalistami zatrudnionymi w przedszkolu oraz w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny,

 • organizują kreatywną przestrzeń edukacyjną dziecka, wykorzystując w tym celu własne kompetencje i umiejętności posługiwania się technologią informacyjno-komunikacyjną w procesach edukacyjnych,

 • komunikują się z rodzicami za pomocą różnych form (strony internetowej przedszkola, poczty elektronicznej, osobiście), poszukują efektywnych form kontaktu.

 

 

 1. Obszary działalności przedszkola – realizacja zamierzeń w roku szkolnym 2023/2024

 

 1. Efekty kształcenia i wychowania

 

Zadania główne:

 • w przedszkolu wspomaga się wychowawczą rolę rodziny, rozwijając sprawności dziecka w czynieniu dobra, kreując postawy współpracy i pomocy – reagowania na potrzeby innych,

 • w przedszkolu organizuje się, i udziela, pomoc psychologiczno-pedagogiczną dzieciom, rodzicom i nauczycielom we współdziałaniu ze specjalistami, instytucjami i organizacjami pracującymi na rzecz dziecka i rodziny, placówkami zajmującymi się ochroną zdrowia oraz podmiotami wspierającymi właściwą organizację kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

 • w przedszkolu skutecznie rozwija się i doskonali sprawność ruchową dzieci,

 • w przedszkolu skutecznie wykorzystuje się technologię informacyjno-komunikacyjną w procesach edukacyjnych, rozwija się kompetencje cyfrowe dzieci,

 

Nazwa zadania i sposób realizacji

Terminy realizacji

Osoby odpowiedzialne za realizację

Działania przedszkola sprzyjają rozwijaniu u dzieci sprawności w czynieniu dobra:

    1. Odpowiednie organizowanie przestrzeni edukacyjnej, która sprzyja kształtowaniu postaw ukierunkowanych na życzliwość, serdeczność, empatię (wzajemne rozumienie i emocjonalne współuczestnictwo), czynienie dobra.

    2. Umożliwianie dzieciom nabywania doświadczeń do podejmowania działań społecznych skierowanych na czynienie dobra, dokonywanie oceny, czym jest czynienie dobra – kreowanie u dzieci postawy współpracy i pomocy, m.in. poprzez dobór odpowiedniej literatury. udział w dodatkowych programach i akcjach, organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi, itp.

    3. Nabywania umiejętności wczuwania się w stany emocjonalne i sytuacje innych ludzi – budowanie u dzieci świadomości własnych uczuć,

    4. Czynienie dobra wobec innych z jednoczesnym kształtowaniem poczucia własnej wartości i pewności siebie, która jest potrzebna w wyznaczaniu własnych granic,

    5. Korzystanie z różnych pozycji literatury do dostarczania wzorców empatycznych zachowań człowieka, wyrabianie poczucia odpowiedzialności za siebie - Kąciki czytelnicze z wybranymi pozycjami literatury dla dzieci.

    6. Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych oraz niwelowanie negatywnego zachowania dzieci – przestrzegania Kodeksu przedszkolaka, stosowanie różnorodnych form nagród i pochwał.

    7. Włączenie dzieci w działalność wolontariatu.

    8. Wykorzystanie naturalnych sytuacji do prowadzenia z dziećmi treningu empatii, np. podczas organizowanych zajęć otwartych.,

    9. Planowanie i organizowanie zajęć służących rozwijaniu sprawności dzieci w czynieniu dobra z wykorzystaniem aktywizujących metod pracy:

    10. Organizowanie zajęć i zabaw, w których dziecko będzie miało możliwości stawiania pytań, analizowania zachowań, wymiany poglądów na temat tego, czym są dobro, czynienie dobra, empatia, koleżeńskość, współpraca,

    11. Prowadzenie zajęć i zabaw kształtujących umiejętności wczuwania się w stany emocjonalne i sytuacje innych ludzi (dostrzeganie emocji i uznawanie potrzeb),

    12. Wiem, czuję, rozumiem. Wychowanie do wartości” – opracowanie i realizacja działań w kształtowaniu postaw społecznych dzieci, udział w programie autorstwa Elżbiety Bukowieckiej-Górnej

    13. Organizacja konkursu plastycznego i uczestniczenie dzieci w konkursach, w akcjach charytatywnych na skalę ogólnopolską – kształtowanie pozytywnych postaw społecznych czynienia dobra,

    14. Zorganizowanie konkursu plastycznego w grupie 5 i 6 latków pod tytułem „Jestem dobry”.

    15. Organizacja akcji i zabaw umożliwiających prezentację sprawności dzieci w czynieniu dobra: Dnia Życzliwości i Dobrego Kolegi, Dnia Ziemi itp.,

    16. Analiza bieżących problemów wychowawczych pojawiających się w poszczególnych grupach, przekazanie informacji na zebraniu rady pedagogicznej w celu ustalenia działań i profilaktyki,

    17. Wzmacnianie postaw empatii u dzieci poprzez organizowanie zajęć i zabaw dzieci z rodzicami.

    18. Organizowanie różnorodnych form współpracy z rodzicami oraz środowiskiem lokalnym w kreowanie u dzieci postaw pomocy innym i współpracy.

    19. Przygotowanie dziecięcego spektaklu słowno-muzycznego związanego z 21 listopada – pod hasłem „Dzień Życzliwości”.

    20. Organizacja Światowego Dnia Pomagania Innym.

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

Według potrzeb

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

Grudzień 2023-kwiecień 2024

Cały rok szkolny

 

Cały rok szkolny

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

VI 2024

 

 

V 2024

 

XI 2023, III 2024, V 2024

 

 

Cały rok szkolny

 

 

Cały rok szkolny

 

Cały rok szkolny

 

 

XI 2023

 

II 2024

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

Izabela Kotkowska, Bogumiła Chrostek, Agnieszka Kaszuba

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

Natalia Zdunek

Wszyscy nauczyciele

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

Natalia Zdunek,

Bogumiła Chrostek

 

Klaudia Głąbicka

 

 

 

Nauczyciele odpowiedzialni za udział i organizację konkursów

Kinga Kasprzak,

Katarzyna Tomczyk

Wszyscy nauczyciele

 

 

Wychowawcy grup

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

Katarzyna Tomczyk

 

Natalia Zdunek,

Bogumiła Chrostek

Działania przedszkola zapewniają organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, rodzicom i nauczycielom we współdziałaniu z ze specjalistami, instytucjami i organizacjami pracującymi na rzecz dziecka i rodziny, placówkami zajmującymi się ochroną zdrowia oraz podmiotami wspierającymi właściwą organizację kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:

    1. Prowadzenie diagnozy potrzeb rozwojowych dzieci – analiza trudności edukacyjnych oraz sukcesów dzieci, ustalenie wniosków i sposobów wspomagania rozwoju i edukacji poprzez:

 • systematyczna obserwacja dzieci,

 • stosowanie różnych sposobów indywidualizacji pracy z dzieckiem,

 • udzielanie skutecznego i efektywnego wsparcia zgodnie z potrzebami dziecka wskazanymi po diagnozie (w opinii, orzeczeniu lub we wskazaniach po rozpoznaniu wychowawcy lub nauczyciela specjalisty).

    1. Organizacja zajęć dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych:

 • opracowanie indywidualnych programów wspomagania i korygowania rozwoju dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię,

 • stosowanie różnorodnych metod i form pracy rozwijających samodzielność oraz inspirujących do podejmowania twórczej aktywności dzieci,

 • organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej: zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć specjalistycznych (korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne) oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym.

    1. Wspieranie aktywności dziecka w zakresie:

 • podnoszenia poziomu samodzielności w wykonywaniu czynności samoobsługowych, indywidualności w działaniu,

 • umożliwienia wykorzystania przez dziecko każdej naturalnie pojawiającej się sytuacji edukacyjnej prowadzącej do osiągnięcia dojrzałości szkolnej,

 • zapewnienia dzieciom dodatkowej opieki i pomocy oraz poczucia bezpieczeństwa.

 

    1. Organizowanie zajęć otwartych dla rodziców i nauczycieli oraz konsultacji i warsztatów dla rodziców.

    2. Rozpoznawanie potrzeb rodzin wymagających pomocy, a także jej udzielanie poprzez wskazanie miejsc i jednostek w których udzielana jest zorganizowana i wyspecjalizowana pomoc społeczna i instytucjonalna.

    3. Rozwijanie współpracy środowiska przedszkolnego – nauczycieli, specjalistów i rodziców – z instytucjami i organizacjami pracującymi na rzecz dziecka i rodziny oraz placówkami zajmującymi się ochroną zdrowia, podmiotami wspierającymi właściwą organizację kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – by zapewnić adekwatną do potrzeb pomoc i wsparcie.

 

 

 

 

 

 

 

 

IX-X 2023, I 2024, V-VI 2025

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Według potrzeb

 

 

 

 

 

 

 

Według potrzeb

 

Cały rok szkolny

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy grup, nauczyciele specjaliści

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele specjaliści

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

Nauczyciele specjaliści

 

 

 

Nauczyciele specjaliści

Różnorodne działania przedszkola wspierają aktywność dziecka w zakresie rozwijania sprawności fizycznej i zdrowotnej – umiejętności i aktywność nauczycieli kształtuje nawyki dziecka codziennej aktywności fizycznej:

    1. Systematyczne planowanie i realizowanie tematyki promującej zdrowy styl życia i aktywność ruchową.

    2. Wdrażanie dzieci i społeczności przedszkolnej do aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego, przestrzegania zasad zdrowotności poprzez organizowanie zajęć i zabaw rozwijających aktywność fizyczną w budynku przedszkola oraz na świeżym powietrzu – zgodnie z planem pracy i ramowym rozkładem dnia przedszkola.

    3. Mam formę” – codzienne ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne w przedszkolnej sali, w sali gimnastycznej i na świeżym powietrzu z wykorzystaniem różnorodnych przyborów inspirujących dzieci do twórczej aktywności.

    4. Umożliwienie dzieciom poznanie nowych form i sposobów rozwijania aktywności fizycznej, rozwijania sprawności fizycznej poprzez:

- wykorzystanie różnorodnych form i metod oraz środków do zdobywania twórczych doświadczeń w zakresie ruchu,

- poznanie jogi dziecięcej i areobiku

- doposażenie sal zabaw w sprzęt sportowy,

- zorganizowanie kącików zainteresowań dzieci w zakresie różnych form rozwoju ruchowego,

- organizację konkursów dla dzieci i rodziców rozwijających aktywność ruchową i zdrowy styl życia,

- zorganizowanie konkursu dla rodziców „Dziecko w ruchu”,

- zapewnienie dzieciom udziału w imprezach o charakterze sportowym, np. Wiosna Cekowska

 

W przedszkolu skutecznie wykorzystuje się technologię informacyjno-komunikacyjną w procesach edukacyjnych, rozwijane są kompetencje cyfrowe dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie:

 1. Nauczyciele stosują środki i metody wspomagające indywidualny rozwój dzieci, korzystają w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.

 2. Organizowany w przedszkolu proces kształcenia umożliwia dzieciom poznanie technologii cyfrowej, rozwija kompetencje cyfrowe, w szczególności w zakresie krytycznego korzystania z treści publikowanych w Internecie.

 3. Kąciki zainteresowań technologią informacyjno-informacyjną w oddziałach umożliwiają dzieciom poznanie nowoczesnych rozwiązań informacyjno-komunikacyjnych, posługiwanie się nimi i rozwijanie zainteresowań w tym zakresie.

 4. Zorganizowanie spotkania z rodzicami dotyczącego wpływu pozytywnego i negatywnego technologii informatycznej na rozwój dzieci w wieku przedszkolnym.

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny

 

Cały rok szkolny

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

Bogumiła Chrostek

 

 

 

 

 

Agnieszka Kaszuba

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natalia zdunek

Bogumiła Chrostek

 

 

 

 

 

 1. Współpraca nauczycieli, współdziałanie z ze specjalistami, instytucjami i organizacjami pracującymi na rzecz dziecka i rodziny

 

Cel główny: współpraca nauczycieli, współdziałanie ze specjalistami, instytucjami i organizacjami pracującymi na rzecz dziecka i rodziny, placówkami zajmującymi się ochroną zdrowia oraz podmiotami wspierającymi właściwą organizację kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – nauczyciele wspólnie rozwiązują problemy, doskonalą metody pracy, pomagają sobie nawzajem w doskonaleniu własnej pracy.

 

Sposób realizacji zadania

Terminy realizacji

Osoby odpowiedzialne za realizację

Nauczyciele wspólnie planują działania podejmowane w przedszkolu, rozwiązują problemy i pomagają sobie nawzajem w doskonaleniu własnej pracy:

 • dyrektor w miarę potrzeb powołuje zespoły nauczycieli,

 • powołane zespoły ustalają plan działania

 

Nauczyciele:

 • diagnozują potrzeby rozwojowe dzieci, diagnozują poziom funkcjonowania dziecka, rozpoznają umiejętności i możliwości rozwojowe każdego wychowanka poprzez prowadzenie systematycznej obserwacji, poziomu rozwoju dziecka we współdziałaniu z innymi nauczycielami, specjalistami, rodzicami oraz instytucjami i organizacjami pracującymi na rzecz wsparcia dziecka i rodziny,

 • organizują pomoc psychologiczno-pedagogiczną w formie zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

 • stosują nowatorskie metody pracy z dziećmi w rozwijaniu sprawności fizycznej i zdrowotnej,

 • analizują jakość wykonanych zadań na półrocze i na koniec roku, zgłaszają wnioski dotyczące zakresu zadań każdego zespołu oraz propozycje modyfikacji prac i zadań na nowy rok szkolny,

 • organizują zajęcia umożliwiające nabywanie sprawności w czynieniu dobra, przygotowujące dzieci do nabywania postaw ukierunkowanych na współdziałanie, szlachetność, tolerancję, zaangażowanie społeczne itp.),

 • współdziałają z rodzicami w rozwijaniu nawyków dziecka do codziennej aktywności fizycznej,

 • realizują programy edukacyjne – ogólnopolskie, regionalne i autorskie z zakresu np. rozwijania aktywności fizycznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

W miarę potrzeb

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

Nauczyciele systematycznie poszukują atrakcyjnych i twórczych metod i form współpracy z instytucjami wspierającymi rodzinę w działaniach wychowawczych:

 • uczestniczą w szkoleniach rady pedagogicznej na temat stosowanych metod i form współdziałania i współpracy z rodzicami i różnymi instytucjami,

 • prowadzą zajęcia otwarte dla innych nauczycieli oraz rodziców

 • nauczyciele podejmują współpracę z instytucjami wspierającymi dzieci i rodziny, np. GOPS, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opatówku i w Kaliszu

 

 

 

W miarę potrzeb

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 1. Diagnozowanie potrzeb rozwojowych dzieci

 

Cel główny: modyfikacja i wzbogacanie oferty zajęć rozwoju ruchowego w przedszkolu.

 

Nazwa zadania i sposób realizacji

Terminy realizacji

Osoby odpowiedzialne za realizację

Diagnozowanie potrzeb rozwojowych, rozpoznawanie zainteresowań i uzdolnień dzieci w szczególności w obszarze rozwoju ruchowego. Realizacja dodatkowych programów edukacyjnych mających na celu rozwój ruchowy dzieci.

Cały rok szkolny

Bogumiła Chrostek

Podejmowanie różnorodnych inicjatyw/działań stosowanie różnorodnych metod i form pracy związanych z tworzeniem sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do sprawności ruchowej, samodzielności, dbania o zdrowe i kształtowania właściwych nawyków żywieniowych dzieci, a także ich rodziców.

Cały rok szkolny

Wszyscy nauczyciele

Organizowanie warunków do podejmowania przez dzieci spontanicznych zabaw związanych z nabywaniem sprawności ruchowej w budynku przedszkola oraz na świeżym powietrzu – zgodnie z planem pracy i ramowym rozkładem dnia przedszkola.

Cały rok szkolny

Wszyscy nauczyciele

 

 1. Planowany kalendarz imprez i uroczystości w roku szkolnym 2023/2024

 

Lp.

Nazwa imprezy/uroczystości

Termin realizacji

Uwagi

1.

Dzień Przedszkolaka

20.09.2023r.

 

2

Dzień Chłopca

29.09.2023 r.

 

3

Dzień Edukacji Narodowej

13.10.2023 r.

 

4

Pasowanie na przedszkolaka

 

 

5

Święto Niepodległości

10.11.2023r.

 

6

Dzień Pluszowego Misia

24.11.2023r.

 

7

Spotkanie z tradycją - Andrzejki

29.11.2023r.

 

8

Mikołajki pod hasłem „Piszę list do Mikołaja”.

6.12.2023r.

 

9

Świąteczne spotkanie z rodzicami.

21.12.2023r.

 

10

Biesiada z Babcią i Dziadkiem

27.01.2024r.

 

11

Święto radości, optymizmu i uśmiechu- Bal karnawałowy

14.02.2024r.

 

12

Dzień Kobiet

8.03.2024r.

 

13

Spotkanie z tradycją - Gaik wiosenny

21.03.2024r.

 

14

Spotkanie z tradycją – zajączek wielkanocny

29.03.2024r.

 

15

Gminny Przegląd Twórczości Dzieci Przedszkolnych

 

 

16

Festyn Rodzinny -Kocham moją Mamę i Tatę

25.05.2024r.

 

17

Wycieczki dzieci

 

wychowawcy

18

 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

21.06.2024r.

 

19

 

 

 

 

 

 

 1. Przydział zadań oraz zajęć dodatkowych z dziećmi

 

Zadanie

Nazwisko i imię nauczyciela

Odpowiedzialna za przedszkolną biblioteczkę.

Odpowiedzialna za konkursy wewnątrzprzedszkolne

Izabela Kotkowska

Prowadzenie kroniki przedszkolnej.

Wykonywanie zdjęć z uroczystości przedszkolnych.

Odpowiedzialna za konkursy o zasięgu ogólnopolskim.

 

Bogumiła Chrostek

Odpowiedzialna za konkursy wewnątrz przedszkolne.

Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi.

Organizowanie współpracy z Gminną Biblioteką.

 

Kinga Kasprzak

Aktualizacja strony internetowej przedszkola.

Organizowanie uroczystości przedszkolnych.

Członek Komisji ds. funduszu zdrowotnego.

Odpowiedzialna za współpracę ze szkołą

 

Katarzyna Tomczyk

Członek Zespołu tworzącego czasopismo „Przedszkolaczek”.

Organizowanie uroczystości przedszkolnych.

Monika Wyborna

Zastępuje dyrektora w razie nieobecności

Przewodnicząca Zespołu tworzącego dwumiesięcznik „Przedszkolaczek”

Członek Komisji ds. funduszu zdrowotnego.

Współodpowiedzialna za organizację przedszkolnych uroczystości dla wszystkich grup.

 

Beata Kędzia

Odpowiedzialna za współpracę ze specjalistami i instytucjami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

Współpraca w aktualizacji strony internetowej.

Członek Zespołu tworzącego czasopismo „Przedszkolaczek”.

 

Natalia Zdunek

Odpowiedzialna za przegląd pomocy dydaktycznych i sprzętu multimedialnego.

Współodpowiedzialna za konkursy, akcje charytatywne i realizację programów dodatkowych.

Dekoracja holu na przedszkolne imprezy.

Klaudia Głąbicka

 

 

 

 

 

 

Odpowiedzialna za Kącik dla rodziców w korytarzu.

Współodpowiedzialna za konkursy, akcje charytatywne i realizację programów dodatkowych.

 

Agnieszka Kaszuba

 

 

Zajęcia dodatkowe

Imię i nazwisko nauczyciela

Termin realizacji zajęć

Zajęcia wspomagające rozwój dzieci

wg potrzeb nauczyciele w grupie

Cały rok szkolny

Religa

Marlena Nicińska

Cały rok szkolny

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Imię i nazwisko nauczyciela

Termin realizacji zajęć

Zajęcia dla dzieci uzdolnionych.

Natalia Zdunek, Bogumiła Chrostek, nauczyciele w grupie

 

Terapia pedagogiczna/socjoterapia

Natalia Zdunek

 

Terapia logopedyczna.

Natalia Zdunek

 

 

 

 

 

 1. Zespoły zadaniowe nauczycieli

 

Lp.

Nazwa zespołu

Skład zespołu

1.

Zespół tworzący czasopismo „Przedszkolaczek”

Beata Kędzia, Natalia Zdunek, Monika Wyborna

 

 

 1. Plan współpracy z rodzicami

 

Zadania

Sposoby realizacji

Termin i osoby odpowiedzialne

 1. Organizacja zebrania z rodzicami na początku roku szkolnego.

 2. Powołanie trójek grupowych oraz rady rodziców przedszkola.

 3. Ustalenie zakresu współpracy.

 4. Zapoznanie z terminarzem spotkań ogólnych i grupowych.

Zawarcie kontraktu wzajemnych oczekiwań.

 

Ankieta w sprawie oczekiwań rodziców

 

Przedstawienie założeń programu wychowawczo-dydaktycznego przedszkola na rok szkolny 2023/2024.

 

Zapoznanie ze statutem i procedurami bezpieczeństwa pobytu dziecka w przedszkolu.

 

Informacja dla rodziców o odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

 

Bieżące informowanie rodziców o kierunkach pracy przedszkola i zamierzeniach wychowawczo-dydaktycznych.

Lipiec/wrzesień

 

 

 

dyrektor, nauczyciele grup, intendent

Integracja nauczycieli z rodzicami i dziećmi – realizacja zadań.

Zapoznanie rodziców z podstawą programową – omówienie poszczególnych obszarów edukacyjnych.

 

Przedstawienie przedszkolnego zestawu programów wychowania przedszkolnego dopuszczonych do użytku przez dyrektora przedszkola w roku szkolnym 2023/2024.

 

Praca indywidualna i zespołowa z dziećmi wymagającymi wsparcia – omówienie założeń prowadzonej pracy indywidualnej i grupowej.

 

Dyżury nauczycieli według wyznaczonego harmonogramu – indywidualne spotkania z rodzicami.

 

Organizacja zajęć otwartych i warsztatów w grupach wiekowych – informowanie i zapraszanie rodziców.

 

Udział rodziców w imprezach, uroczystościach i spotkaniach.

 

Pomoc rodziców w organizowaniu imprez i uroczystości.

 

Włączanie rodziców do udziału w konkursach organizowanych dla dzieci i rodziców.

 

Informacja o gotowości do nauki w szkole (indywidualne rozmowy z rodzicami dzieci).

Prezentacja ważnych informacji na tablicy dla rodziców, na stronie internetowej przedszkola.

 

Włączanie rodziców w bogacenie bazy materialnej grupy/przedszkola poprzez dostarczanie potrzebnych do zajęć materiałów, przyborów; okresowe wzbogacanie kącika przyrody.

cały rok szkolny

 

 

nauczyciele, rodzice

 

 

 

nauczyciele, nauczyciele specjaliści

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i rodziców,

Omówienie założeń pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w przedszkolu.

Informowanie rodziców o zasadach zapewnienia pomocy przez nauczycieli i specjalistów przedszkola oraz instytucji działających na rzecz wsparcia rodziny.

 

Informowanie rodziców o postępach dziecka, kontynuacja pracy z dzieckiem w domu zgodnie z zaleceniami nauczyciela.

 

 

Wygłaszanie referatów, na spotkaniach z rodzicami dotyczących specyficznych problemów dzieci, organizowanych według potrzeb rodziców i nauczycieli.

 

Organizowanie konsultacji i warsztatów wspierających działania rodziny.

 

Wyłonienie dzieci do terapii logopedycznej lub pedagogicznej, stały kontakt nauczycieli grupy ze specjalistami.

 

Przekazywanie informacji o postępach dzieci nauczycielom, rodzicom.

Wrzesień 2023

 

 

nauczyciele grup, nauczyciele specjaliści

 

cały rok szkolny według potrzeb

 

 

 

nauczyciele specjaliści, wychowawcy

 

 

według potrzeb

 

 

logopeda Natalia Zdunek

 

 

nauczyciele specjaliści

 

 

 1. Przedszkolny zestaw programów wychowania przedszkolnego przyjętych do realizacji w roku szkolnym 2023/2024

    1. Program wychowania przedszkolnego „Samodzielne, wszechstronne, szczęśliwe” autorzy: M.Chludzińska, A.Kacprzak-Kołakowska, A.Kucharczyk, D.Kucharska, A.Pawłowska-Niedbała, M.Pietrzak, A.Smoderek wydawnictwa Nowa Era.

    2. Program naucznia języka angielskiego w przedszkolu” autorstwa M.Appel, J.Zarańskiej, E.Piotrowskiej

    3. Programy do nauczania religii:

 1. Tak dla Jezusa” (AZ-0-01/20) autorstwa ks. K.Zegana, E.Kondraka, B.Noska – dla grupy 6 latków

 2. Kochamy dobrego Boga” (AZ-0-01/10) – dla grupy 5 latków

 

 

 1. Dodatkowe programy edukacyjne, akcje, projekty

 

 

L.p.

Nazwa programu edukacyjnego, akcji, projektu

Osoba odpowiedzialna, realizująca

Nazwa grupy

Termin realizacji

1.

Czyste powietrze wokół nas”

 

Bogumiła Chrostek

Skrzaty”

II półrocze

2.

Kreatywne Dni Nietypowe”

 

Monika Wyborna

Smerfy”

Cały rok szkolny

3.

Zdrowo i sportowo”

 

Katarzyna Tomczyk

Tygryski”

Cały rok szkolny

4.

Bajki pomagajki”

 

Natalia Zdunek

 

IX 2023-IV 2025

5.

Łączymy pokolenia…”

 

Kinga Kasprzak

Gumisie”

Cały rok szkolny

6.

 

Witaminki”

 

Agnieszka Kaszuba

Krasnale”

Cały rok szkolny

7.

Kuchcikowo”

Agnieszka Kaszuba

Gumisie”

Cały rok szkolny

 

 

 

 1. Terminarz zebrań rady pedagogicznej

 

Lp.

Termin

Rodzaj posiedzenia rady pedagogicznej

Tematyka

Uwagi

1.

sierpień

organizacyjne

Porządek zebrania

 

 1. Otwarcie zebrania i powitanie zebranych.

 2. Przedstawienie porządku zebrania, przyjęcie protokołu z ostatniej rady pedagogicznej, wybór protokolanta.

 3. Przypomnienie przez dyrektora wniosków z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2022/2023 oraz ustalenie sposobu wykorzystania tych wniosków w roku bieżącym.

 4. Przypomnienie regulaminów i procedur obowiązujących w przedszkolu oraz przedstawienie zmian w prawie oświatowym.

 5. Przypomnienie założeń podstawy programowej wychowania przedszkolnego i wymagań- wspólna analiza, dyskusja i wnioski.

 6. Omówienie spraw dotyczących organizacji pracy w roku szkolnym 2023/2024:

  1. podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa

  2. tygodniowa organizacja pracy w poszczególnych grupach (harmonogram) - uchwała

  3. wybrany program wychowania przedszkolnego , dodatkowe programy realizowane w przedszkolu – uchwała

  4. dodatkowe projekty realizowane w przedszkolu: omówienie wybranych

  5. ramowy rozkład dnia - uchwała

  6. czynności dodatkowe nauczycieli- uchwała

  7. harmonogram uroczystości przedszkolnych

  8. plan współpracy z rodzicami

 1. Zatwierdzenie rocznego planu pracy -uchwała

 2. Organizacja wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia nauczycieli - uchwała

 3. Uchwały i wnioski do dalszej pracy.

 4. Sprawy bieżące

 

 

2.

wrzesień

organizacyjne

Porządek zebrania

 

 1. Otwarcie zebrania i powitanie zebranych.

 2. Przedstawienie porządku zebrania, przyjęcie protokołu z ostatniej rady pedagogicznej, wybór protokolanta.

 3. Analiza realizacji wniosków z poprzedniej rady pedagogicznej.

 4. Przypomnienie treści regulaminu oceny pracy nauczyciela i regulaminu rady pedagogicznej.

 5. Przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego wraz z załącznikami (planowane kontrole, harmonogram obserwacji zajęć wraz z obowiązującą dokumentacją, organizacja wspomagania nauczycieli).

 6. Aktualizacja zasad odbywania awansu zawodowego nauczycieli.

 7. Zapoznanie z treścią regulaminu prowadzenia dokumentacji pedagogicznej.

 8. Wnioski i uchwały.

 9. Sprawy bieżące- przedstawienie założeń planu finansowego na rok 2024

 

3.

listopad

szkoleniowe

Porządek zebrania

 

 1. Otwarcie zebrania i powitanie zebranych.

 2. Przedstawienie porządku zebrania, przyjęcie protokołu z ostatniej rady pedagogicznej, wybór protokolanta.

 3. Informacje nauczycieli dotyczące wstępnej obserwacji dzieci.

 4. Szkolenie rady pedagogicznej.

 5. Sprawy bieżące – przedstawienie założeń planu finansowego przedszkola na kolejny rok budżetowy (opinia).

 6. Wnioski i uchwały.

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

styczeń/luty

podsumowujące analityczno-kontrolne

Porządek zebrania

 

 1. Otwarcie zebrania i powitanie zebranych.

 2. Przedstawienie porządku zebrania, przyjęcie protokołu z ostatniej rady pedagogicznej, wybór protokolanta.

 3. Analiza realizacji wniosków z poprzedniej rady pedagogicznej.

 4. Informacje dyrektora o nadzorze pedagogicznym sprawowanym w I semestrze – wnioski do pracy w II semestrze

 5. Wyniki pracy z dzieckiem w ramach udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej – w I semestrze (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia z dzieckiem zdolnym, zajęcia terapeutyczne ze specjalistami).

 6. Wyniki obserwacji rozwoju dziecka, diagnozy.

 7. Sprawy bieżące.

 8. Wnioski i uchwały.

 

5.

kwiecień

szkoleniowa

Porządek zebrania

 

1. Otwarcie zebrania i powitanie zebranych.

2. Przedstawienie porządku zebrania, przyjęcie protokołu z ostatniej rady pedagogicznej, wybór protokolanta.

3. Informacje nauczycieli dotyczące diagnozy dzieci 6 letnich i II obserwacji dzieci.

 1. Szkolenie rady pedagogicznej.

 2. Sprawy bieżące – uroczystości przedszkolne, wycieczki, itp.

Wnioski i uchwały.

 

 

5.

czerwiec/sierpień

podsumowujące

Porządek zebrania

 

 1. Otwarcie zebrania i powitanie zebranych.

 2. Przedstawienie porządku zebrania, przyjęcie protokołu z ostatniej rady pedagogicznej, wybór protokolanta.

 3. Analiza pracy nauczycieli w II semestrze – sprawozdania.

 4. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora: ocena stopnia wykonania zadań wynikających z planu rocznego, informacja o wynikach i wnioskach ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacja o działalności przedszkola. Ustalenie sposobów wykorzystania wniosków do pracy na kolejny rok szkolny.

 5. Przeprowadzenie diagnozy pracy przedszkola.

 6. Wnioski i uchwały.

 7. Sprawy bieżące.

 

 

 

 

Roczny plan pracy wychowawczo-dydaktycznej przedszkola zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 2/2023/2024 z 30.08.2023r.

 

Członkowie Rady Pedagogicznej:

 1. Klaudia Głąbicka

 2. Bogumiła Chrostek

 3. Agnieszka Kaszuba

 4. Kinga Kasprzak

 5. Beata Kędzia

 6. Izabela Kotkowska

 7. Katarzyna Tomczyk

 8. Monika Wyborna

 9. Natalia Zdunek