Publiczne Przedszkole w Cekowie Kolonii

Roczny Plan Pracy

Roczny plan pracy Publicznego Przedszkola w Cekowie-Kolonii w roku szkolnym 2022/2023

 

 

Roczny plan pracy przedszkola powstał w oparciu o wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2021/2022 oraz w oparciu o kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/2023.

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1551 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1646 ze zm.),
 • statut przedszkola.

 

Zawartość planu

 

 1. Priorytety i podstawowe cele przedszkola na rok szkolny 2022/2023
 2. Diagnoza pracy przedszkola na dzień 31 sierpnia 2022 r.
 3. Realizacja zamierzeń – zakres działań prowadzących do uzyskania spodziewanych efektów
 4. Spodziewane efekty
 5. Obszary działalności przedszkola – realizacja zamierzeń w roku szkolnym 2022/2023
 6. Kalendarz imprez i uroczystości w roku szkolnym 2022/2023
 7. Przydział zadań dodatkowych oraz zajęć prowadzonych przez nauczycieli rozwijających zainteresowania i uzdolnienia dzieci
 8. Plan współpracy z rodzicami
 9. Plan współpracy ze szkołą
 10. Przedszkolny zestaw programów wychowania przedszkolnego przyjętych do realizacji w roku szkolnym 2022/2023
 11. Terminarz zebrań rady pedagogicznej

 

 1. Priorytety przedszkola na rok szkolny 2022/2023

 

 1. Wychowanie zmierzające do kształtowania wrażliwości na prawdę, dobro i piękno. Rozwijanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
 2. Podejmowanie działań dotyczących jakości oraz dostępności wsparcia udzielanego dzieciom realizowanych we współpracy ze specjalistami zatrudnionymi w przedszkolu (psychologami i pedagogami) oraz w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.
 3. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych.
 4. „Twórczy przedszkolak” – tworzenie warunków do rozwijania twórczej aktywności dzieci w różnych formach działalności: literackiej, teatralnej i muzycznej.

 

 1. Diagnoza pracy przedszkola na dzień 31 sierpnia 2022 r.

 

 1. Realizowane w przedszkolu dodatkowe  programy i projekty uatrakcyjniają ofertę edukacyjną przedszkola.
 2. Potrzeby dzieci są diagnozowane. Wyniki diagnoz umożliwiają właściwą organizację każdemu dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej, uwzględniającej zróżnicowane potrzeby rozwojowe.
 3. Przedszkolaki uczestniczą w różnorodnych konkursach i w akcjach charytatywnych organizowanych przez przedszkole rozwijając w ten sposób wrażliwość na prawdę i dobro. W przedszkolu kształtowane są właściwe postawy szlachetności, zaangażowania społecznego oraz dbałości o zdrowie.
 4. W przedszkolu funkcjonują i są przestrzegane procedury bezpiecznych i higienicznych warunków pracy z dzieckiem.
 5. Nauczyciele posiadają wysokie kwalifikacje i wciąż się doskonalą.
 6. Przedszkole systematycznie rozwija współpracę ze środowiskiem lokalnym – instytucjami wspierającymi działalność w zakresie edukacji ekologicznej.
 7. Rodzice chętnie współpracują z przedszkolem, włączają się w działania na rzecz przedszkola, biorą udział w projekcie „Dzień z rodzicem w przedszkolu” i w konkursach organizowanych przez placówkę.
 8. Przedszkole posiada własną stronę internetową, publikuje aktualności z życia przedszkola w swoim dwumiesięczniku „Przedszkolaczek”.
 9. W przedszkolu systematycznie wzbogaca się bazę dydaktyczną, w tym  w urządzenia cyfrowe pozwalające nauczycielom uatrakcyjnić prowadzone zabawy i zajęcia edukacyjne.

10. Zorganizowana przedszkolna przestrzeń zachęca dzieci do aktywności i twórczej zabawy. Teren przy przedszkolu sprzyja zabawom na świeżym powietrzu oraz umożliwia prowadzenie obserwacji przyrodniczych. Pozwala rozwijać u dzieci postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

 

 

 1. Realizacja zamierzeń – planowane działania prowadzące do uzyskania spodziewanych efektów

 

 1. Działania przedszkola w zakresie kształtowania postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji:
 1. organizacja przestrzeni edukacyjnej sprzyja kształtowaniu postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno oraz uczy podejmowania odpowiedzialnych decyzji,
 2. planowanie i organizowanie zajęć  z wykorzystaniem aktywizujących metod pracy służy kształtowaniu postaw dzieci ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno oraz uczy podejmowania odpowiedzialnych decyzji,
 3. wykorzystanie literatury dziecięcej do dostarczania wzorców właściwych zachowań człowieka ukierunkowanego na prawdę, dobro i piękno, odpowiedzialnego za siebie i innych,
 4. organizowanie różnorodnych form współpracy ze środowiskiem lokalnym i z rodzicami w kształtowaniu postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno,
 5. tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo
 6. organizowanie konkursów przez przedszkole i uczestniczenie dzieci w konkursach wewnętrznych i ogólnopolskich oraz w akcjach charytatywnych na skalę ogólnopolską – ukierunkowanie dzieci na prawdę, dobro i piękno,
 7. analiza bieżących problemów wychowawczych pojawiających się w poszczególnych grupach, przekazanie informacji na zebraniu rady pedagogicznej w celu ustalenia działań i profilaktyki.

 

 1. Działania zapewniające wsparcie psychologiczno-pedagogiczne – uwzględnienie wyników pogłębionych obserwacji potrzeb rozwojowych dzieci:
 1. nauczyciele wychowawcy i specjaliści diagnozują potrzeby rozwojowe dzieci oraz poziom funkcjonowania dziecka, rozpoznają umiejętności i możliwości rozwojowe każdego wychowanka poprzez prowadzenie systematycznej obserwacji i stosowanie różnych sposobów indywidualizacji pracy, udzielają skutecznego i efektywnego wsparcia zgodnie z potrzebami dziecka wskazanymi w opinii, orzeczeniu lub we wskazaniach po rozpoznaniu nauczycielskim,
 2. w procesie kształcenia zapewnia się dzieciom dodatkową opiekę i pomoc, wzmacnia poczucie bezpieczeństwa dziecka,
 3. nauczyciele specjaliści współpracują z wychowawcami, rodzicami i innymi podmiotami specjalizującymi się w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 4. organizuje się zajęcia pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym,
 5. wspiera się aktywność dziecka w zakresie:
 • podnoszenia poziomu samodzielności w wykonywaniu czynności samoobsługowych, indywidualności w działaniu,
 • umożliwienia wykorzystania przez dziecko każdej naturalnie pojawiającej się sytuacji edukacyjnej prowadzącej do osiągnięcia dojrzałości szkolnej,
 • zapewnienia dzieciom dodatkowej opieki i pomocy oraz poczucia bezpieczeństwa.

 

 1. Działania rozwijające umiejętności metodyczne nauczycieli prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych pozwalają kształtować kompetencje cyfrowe dzieci, w szczególności w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu:
 1. nauczyciele stosują środki i metody wspomagające indywidualny rozwój dzieci, korzystając w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne,
 2. proces kształcenia w przedszkolu umożliwia dzieciom poznanie technologii cyfrowej, rozwija kompetencje cyfrowe, w szczególności w zakresie bezpiecznego korzystania z treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych,
 3. dziecięce zainteresowania sprzętem technologii informacyjno-komunikacyjnych należy wykorzystać do rozwoju kompetencji cyfrowych pozwalających dzieciom bezpiecznie działać, doświadczać, przewidywać i rozwiązywać zadania w sieci.

 

 1. Działania mające za zadanie tworzenie warunków do rozwijania twórczej aktywności dzieci w różnych formach działalności: literackiej, teatralnej i muzycznej:

a) rozbudzanie u dzieci zainteresowań książką jako źródłem wiedzy i przyjemności – udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa, organizowanie wewnętrznych konkursów, m.in. „Moja Pierwsza Rodzinna Książeczka”, zakup nowych książek,

b) nawiązanie współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną – spotkania z autorami książek dla dzieci, udział w akcjach i konkursach organizowanych przez bibliotekę,

c) organizowanie sytuacji edukacyjnych rozwijających ekspresję i improwizację słowną oraz ruchową– teatrzyki, występy artystyczne, konkursy recytatorskie,

d) dostarczanie  doznań estetycznych podczas odbioru różnych form teatralnych,

e) podejmowanie różnorodnych działań opartych na wykorzystaniu dźwięku i ruchu, które  rozwijają wyobraźnię muzyczną, poczucie rytmu,

f) szerokie wykorzystanie instrumentów perkusyjnych,

g) wprowadzenie dodatkowych zajęć umuzykalniających dla wszystkich dzieci oraz umożliwienie zainteresowanym dzieciom udziału w zajęciach tanecznych.

 

 1. Spodziewane efekty

 

 1. W przedszkolu kształtuje się postawy dzieci ukierunkowane na prawdę, dobro i piękno, uczące podejmować odpowiedzialne decyzje. Nauczyciele realizują treści programowe adekwatnie do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
 2. Przedszkole zapewnia wysoką jakość kształcenia poprzez organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wszystkim dzieciom. Nauczyciele stosują różne sposoby indywidualizacji, np. przestrzeń edukacyjna dostosowana jest do potrzeb dzieci, organizacja kształcenia dostosowana jest do potrzeb dzieci (metody, formy pracy, środki dydaktyczne, źródła uczenia się, zindywidualizowane sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności).
 3. W przedszkolu skutecznie wykorzystuje się technologię informacyjno-komunikacyjną w procesach edukacyjnych. Rozwijane są kompetencje cyfrowe dzieci, w szczególności w zakresie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.
 4. Przedszkole dba o wszechstronny rozwój wszystkich dzieci, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozwój aktywności literackiej, teatralnej i muzyczno-ruchowej.

 

Dziecko:

 • prezentuje pożądane postawy ukierunkowane na prawdę, dobro i piękno, stara się podejmować odpowiedzialne decyzje dostosowane do jego możliwości i wieku ,
 • zdobywa planowane umiejętności,
 • jest twórcze i kreatywne w zabawach organizowanych w budynku przedszkola oraz na świeżym powietrzu,
 • angażuje się w akcje i projekty kształtujące wrażliwość na prawdę, dobro i piękno, w sposób naturalny rozwija zainteresowanie postawą odpowiedzialności za podjęte decyzje,
 • otrzymuje wsparcie psychologiczno-pedagogiczne adekwatnie do potrzeb i możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań,
 • wie, jak bezpiecznie korzystać z podstawowych narzędzi i zasobów cyfrowych, uczestnicząc w zajęciach prowadzonych za pomocą narzędzi i zasobów cyfrowych,
 • interesuje się książkami, zwraca uwagę  na prawidłową wymowę, potrafi inscenizować różne sytuacje, wykorzystuje dźwięki w zabawie.

 

Nauczyciele:

 • wspólnie planują działania podejmowane w przedszkolu, rozwiązują problemy i pomagają sobie nawzajem w doskonaleniu własnej pracy,
 • współdziałają z rodzicami w kształtowaniu postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji,
 • diagnozują i obserwują rozwój każdego dziecka,
 • organizują kreatywną przestrzeń edukacyjną dziecka, wykorzystując w tym celu własne kompetencje i umiejętności posługiwania się technologią informacyjno-komunikacyjną w procesach edukacyjnych,
 • komunikują się z rodzicami za pomocą różnych form (strony internetowej przedszkola, poczty elektronicznej, osobiście), poszukują efektywnych form kontaktu,
 • skutecznie przygotowują dzieci do szkoły,
 • wykorzystują aktywne metody pracy.

 

 

 1. Obszary działalności przedszkola – realizacja zamierzeń w roku szkolnym 2022/2023

 

 1. Efekty kształcenia i wychowania

 

Zadania główne:

 • nauczyciele realizują treści programowe adekwatnie do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań,
 • w przedszkolu zapewnia się wysoką jakość kształcenia poprzez organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wszystkim dzieciom, nauczyciele stosują różne sposoby indywidualizacji, np. przestrzeń edukacyjna dostosowana jest do potrzeb dzieci, organizacja kształcenia dostosowana jest do potrzeb dzieci (metody, formy pracy, środki dydaktyczne, źródła uczenia się, zindywidualizowane sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności),
 • w przedszkolu skutecznie wykorzystuje się technologię informacyjno-komunikacyjną w procesach edukacyjnych, rozwijane są kompetencje cyfrowe dzieci, w szczególności w zakresie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych,
 • nauczyciele stwarzają wychowankom warunki do zaspokajania naturalnej aktywności, ciekawości i rozwoju zainteresowań.

 

Nazwa zadania i sposób realizacji

Terminy realizacji

Osoby odpowiedzialne za realizację

Wychowanie ukierunkowane na prawdę, dobro i piękno, uczące podejmowania odpowiedzialnych decyzji

 

 1. Organizacja przestrzeni edukacyjnej, która sprzyja kształtowaniu postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uczącej podejmowania odpowiedzialnych decyzji:
 • tworzenie kącików tematycznych umożliwiających dzieciom nabywanie doświadczeń w zakresie dokonywania wyboru w codziennych zabawach i czynnościach,
 • korzystanie z różnych pozycji literatury dostarczającej wzorców właściwych zachowań człowieka ukierunkowanego na prawdę, dobro i piękno, odpowiedzialnego za siebie i innych, sporządzenie wykazu wybranych pozycji z literatury dla dzieci i dorosłych,
 • wykorzystanie naturalnych sytuacji do prowadzenia z dziećmi treningu empatii (rozpoznawania i współodczuwania emocji),
 • wspólne ustalenie kodeksu przedszkolaka dla prawidłowego funkcjonowania dzieci w grupie – egzekwowanie przestrzegania ustalonych norm,

 

 

 1. Planowanie i organizowanie zajęć służących kształtowaniu postaw dzieci ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uczących podejmowania odpowiedzialnych decyzji, z wykorzystaniem aktywizujących metod pracy:
 • organizowanie zajęć i zabaw, w których dziecko będzie miało możliwości stawiania pytań, analizowania zachowań, wymiany poglądów na temat tego, czym są dobro, sumienie oraz wartości pozytywne, takie jak koleżeńskość czy współpraca,
 • prowadzenie zajęć kształtujących postawy odpowiedzialności za relację z innym i szacunku dla własnej osoby (naszych emocji i zachowań) oraz wobec drugiego człowieka (dostrzeganie jego emocji i uznawanie potrzeb),
 • realizacja programów dodatkowych, np. Przyjaciele Zippiego, Czyste powietrze wokół nas,……………………………………..

…………………………………………………………………...

……………………………………………………………………..

 

 • udział dzieci w konkursach ogólnopolskich oraz w akcjach charytatywnych na skalę ogólnopolską – rozwijanie wrażliwości na prawdę, dobro i piękno,
 • wystawa prac plastycznych dzieci dotycząca tematu : „Co jest prawdą, a co fałszem?”
 • stosowanie metod i form pracy inspirujących do podejmowania działań, by dzieci orientowały się w tym, czym jest prawda, dobro, piękno i odpowiedzialność,
 • analiza bieżących problemów wychowawczych pojawiających się w poszczególnych grupach, przekazanie informacji na zebraniu rady pedagogicznej w celu ustalenia działań i profilaktyki,
 • wzmacnianie postaw altruistycznych oraz empatii u dzieci poprzez organizowanie zajęć i zabaw - zajęcia otwarte

 

 • organizowanie i udział w akcjach charytatywnych o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim - angażowanie w pomoc innym, dostarczanie wzorów postępowania ludzi szlachetnych, pracowitych, uczciwych,

 

 1. Organizowanie różnorodnych form współpracy ze środowiskiem lokalnym i z rodzicami w kształtowaniu postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uczących podejmowania odpowiedzialnych decyzji:

- spotkanie z wolontariuszami, strażakami, policjantami

 

 

- przygotowanie dziecięcego spektaklu słowno-muzycznego związanego z 21 listopada – pod hasłem „Dzień Życzliwości”.

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

Według potrzeb

 

 

Listopad 2022

 

Cały rok szkolny

 

Wrzesień 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z planem pracy

 

 

 

Według potrzeb

 

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

Maj 2023

 

Cały rok szkolny

 

 

Listopad 2022, styczeń 2023, kwiecień 2023

 

Grudzień 2022, marzec 2023

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

 

 

 

 

Według potrzeb

 

 

 

 

Listopad 2022

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

Klaudia Głąbicka

 

Wychowawcy

 

Wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarzyna Tomczyk

Bogumiła Chrostek

 

Kinga Kasprzak

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

Wychowawcy grup

Natalia Zdunek

 

Izabela Kotkowska

Beata Kędzia

 

 

Klaudia Głąbicka

Bogumiła Chrostek

 

 

 

 

 

 

Natalia Zdunek,

Klaudia  Głąbicka

 

 

Katarzyna Tomczyk

Działania zapewniające wsparcie psychologiczno-pedagogiczne – uwzględnienie wyników pogłębionych diagnoz potrzeb rozwojowych dzieci

 

 1. Prowadzenie diagnozy potrzeb rozwojowych dzieci – analiza trudności edukacyjnych oraz sukcesów dzieci, ustalenie wniosków i sposobów wspomagania rozwoju i edukacji poprzez:
 • systematyczna obserwacja dzieci,
 • stosowanie różnych sposobów indywidualizacji pracy z dzieckiem,
 • udzielanie skutecznego i efektywnego wsparcia zgodnie z potrzebami dziecka wskazanymi po diagnozie (w opinii, orzeczeniu lub we wskazaniach po rozpoznaniu wychowawcy lub nauczyciela specjalisty).

 

 1. Organizacja zajęć dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych:
 • opracowanie indywidualnych programów wspomagania i korygowania rozwoju dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię,
 • stosowanie różnorodnych metod i form pracy rozwijających samodzielność oraz inspirujących do podejmowania twórczej aktywności dzieci,
 • organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej: zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć specjalistycznych (korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne) oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym.

 

 1. Wspieranie aktywności dziecka w zakresie:
 • podnoszenia poziomu samodzielności w wykonywaniu czynności samoobsługowych, indywidualności w działaniu,
 • umożliwienia wykorzystania przez dziecko każdej naturalnie pojawiającej się sytuacji edukacyjnej prowadzącej do osiągnięcia dojrzałości szkolnej,
 • zapewnienia dzieciom dodatkowej opieki i pomocy oraz poczucia bezpieczeństwa.

 

 1. Organizowanie zajęć otwartych dla rodziców i nauczycieli oraz konsultacji i warsztatów dla rodziców.

 

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

Według potrzeb

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele,

Natalia Zdunek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele i nauczyciele specjaliści

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele i nauczyciele specjaliści

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy, specjaliści

Umiejętności metodyczne nauczycieli prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych pozwalają kształtować kompetencje cyfrowe dzieci, w szczególności w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu:

 • nauczyciele stosują środki i metody wspomagające indywidualny rozwój dzieci, korzystają w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne,
 • organizowany w przedszkolu proces kształcenia umożliwia dzieciom poznanie technologii cyfrowej, rozwija kompetencje cyfrowe,
 • organizowanie przedszkolnej przestrzeni (kąciki zabaw, atrakcyjne zabawki), zachęcającej dzieci do rozwijania zainteresowań i twórczych postaw,
 • organizacja zajęć rozwijających umiejętności i uzdolnienia dzieci, w tym z bezpiecznym korzystaniem z narzędzi i zasobów technologii komputerowej i sprzętu komputerowego.

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

Działania mające za zadanie tworzenie warunków do rozwijania twórczej aktywności dzieci w różnych formach działalności: literackiej, teatralnej i muzycznej

    1. Rozbudzanie u dzieci zainteresowań książką jako źródłem wiedzy i     przyjemności:

 – udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa,

 

 

  -  zorganizowanie rodzinnego konkursu „Moja Pierwsza  Książeczka”,

 

 

-  zakup nowych książek,

 

- zorganizowanie w salach kącików czytelniczych

 

- cykliczne organizowanie wystaw prac plastycznych dotyczących poznanych utworów literackich, postaci z bajek i wierszy

- zachęcanie rodziców do udziału w akcji głośnego czytania dzieciom,

 

- współpraca z Gminną Biblioteką Publiczną,

 

- zorganizowanie spotkania z lokalnymi poetami

 

- cykliczne organizowanie zajęć polegających na inscenizowaniu literatury dziecięcej z zastosowaniem gry aktorskiej, kukiełek, pacynek, sylwet, teatrzyku cieni,

 

- organizowanie zabaw z elementami dramy i pantomimy,

 

- zajęcia otwarte dla rodziców – wspólne z dziećmi wykonanie pacynki lub kukiełki,

 

- zorganizowanie wyjazdów do teatru w Kaliszu i teatru kukiełkowego w Łodzi,

 

- zapraszanie do przedszkola grup teatralnych ze spektaklami,

 

- systematyczne organizowanie zajęć i zabaw z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych,

 

- wykorzystywanie w pracy technik i metod rozwijających poczucie rytmu, uwrażliwiających muzycznie (np. metoda Knilla, metoda Batti Straus, metoda Klanzy, itd.),

 

- prowadzenie dodatkowych zajęć muzyczno-ruchowych dla dzieci uzdolnionych,

 

- zorganizowanie spotkań z muzykami ludowymi i z muzykami z Filharmonii Kaliskiej,

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

Wrzesień 2022-2023

 

 

Listopad – grudzień 2022

 

 

Według potrzeb

 

Cały rok szkolny

 

Raz na kwartał

 

Cały rok szkolny

 

Według potrzeb i planu pracy

 

Cały rok szkolny

 

Przynajmniej raz w miesiącu

 

 

 

Według potrzeb

 

Luty 2023

 

 

Według planu

 

 

Cały rok szkolny

 

Cały rok szkolny

 

 

Według planu pracy

 

 

 

Według potrzeb

 

 

Raz na kwartał

 

 

 

 

 

Katarzyna Tomczyk

 

 

Bogumiła Chrostek, Kinga Kasprzak

 

Dyrektor

 

Wychowawcy

 

Wszyscy nauczyciele

 

Wszyscy nauczyciele

 

Wszyscy nauczyciele

 

Bogumiła Chrostek

Katarzyna Tomczyk

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

Bogumiła Chrostek

Katarzyna Tomczyk

 

Klaudia Głąbicka

Kinga Kasprzak

 

Beata Kędzia

Dyrektor

Wszyscy nauczyciele

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Współpraca nauczycieli, dzielenie się doświadczeniami

 

Cel główny: współpraca nauczycieli jako zespołu – nauczyciele wspólnie rozwiązują problemy, doskonalą metody pracy, szczególnie w obszarze wychowania ukierunkowanego na prawdę, dobro i piękno, uzdalniającego do odpowiedzialnych decyzji; nauczyciele pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej pracy.

 

Sposób realizacji zadania

Terminy realizacji

Osoby odpowiedzialne za realizację

Nauczyciele wspólnie planują działania podejmowane w przedszkolu, rozwiązują problemy i pomagają sobie nawzajem w  doskonaleniu własnej pracy:

 • dyrektor w miarę potrzeb powołuje zespoły nauczycieli,
 • powołane zespoły ustalają plan działania

 

Nauczyciele:

 • analizują działania rocznego planu pracy, określają potrzeby co do rodzaju zespołów niezbędnych na dany rok szkolny,
 • organizują zajęcia z wykorzystaniem narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych, poszukują nowatorskich metod pracy,
 • analizują jakość wykonanych zadań na półrocze i na koniec roku, zgłaszają wnioski dotyczące zakresu zadań każdego zespołu oraz propozycje modyfikacji prac i zadań na nowy rok szkolny,
 • organizują zajęcia przygotowujące dzieci do nabywania postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uczących odpowiedzialnych decyzji (szlachetności, zaangażowania społecznego itp.),
 • wykorzystują każdą naturalnie pojawiającą się sytuację edukacyjną prowadzącą do osiągnięcia dojrzałości szkolnej,
 • współdziałają z rodzicami w rozwijaniu zainteresowań dziecka zgodnie z jego wewnętrznym potencjałem,
 • realizują programy edukacyjne – ogólnopolskie, regionalne i autorskie z zakresu np. bezpieczeństwa w sieci, zdrowego odżywiania

 

 

 

W miarę potrzeb

 

Nauczyciele systematycznie poszukują atrakcyjnych i twórczych metod i form współpracy:

 • uczestniczą w szkoleniach rady pedagogicznej na temat stosowanych technik komunikacyjnych w rozmowach z rodzicami oraz metod rozwijania kompetencji kluczowych dzieci – kompetencji cyfrowych,
 • prowadzą zajęcia otwarte dla innych nauczycieli,
 • systematycznie doskonalą swój warsztat pracy

 

 

Cały rok szkolny

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 1. Diagnozowanie potrzeb rozwojowych dzieci

 

Cel główny: modyfikacja i wzbogacanie oferty zajęć w przedszkolu.

 

Nazwa zadania i sposób realizacji

Terminy realizacji

Osoby odpowiedzialne za realizację

Diagnozowanie potrzeb rozwojowych, rozpoznawanie zainteresowań i uzdolnień dzieci. Udział w ciekawych ogólnopolskich akcjach i realizowanie dodatkowych programów edukacyjnych: ……………………..

…………………………………………………………………………..........

………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………….

Cały rok szkolny

Nauczyciele

Organizowanie zajęć w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej – w celu zapewnienia wsparcia oraz poczucia bezpieczeństwa dzieci.

Cały rok szkolny

Wszyscy nauczyciele, Natalia Zdunek

Organizowanie zajęć kształtujących postawy odpowiedzialności za relację z innym oraz szacunku dla własnej osoby (naszych emocji i zachowań) oraz wobec drugiego człowieka (dostrzeganie jego emocji i uznawanie potrzeb) – stosowanie różnorodnych metod i form pracy.

Cały rok szkolny

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Planowany kalendarz imprez i uroczystości w roku szkolnym 2022/2023

Lp.

Nazwa imprezy/uroczystości

Termin realizacji

Uwagi

1.

Dzień Przedszkolaka

20.09.2022r.

 

2

Dzień Chłopca

30.09.2022 r.

 

3

Dzień Edukacji Narodowej                                         

14.10.2022 r.

 

4

Pasowanie na przedszkolaka

18.10.2022r.

 

5

Święto Niepodległości – spektakl  muzyczny

10.11.2022r.

 

6

Dzień Pluszowego Misia

25.11.2022r.

 

7

Spotkanie z tradycją - Andrzejki

29.11.2022r.

 

8

Mikołajki pod hasłem „Piszę list do Mikołaja”.

6.12.2022r.

 

9

Świąteczne spotkanie z rodzicami.

21.12.2022r.

 

10

Biesiada z Babcią i Dziadkiem

20.01.2023r.

 

11

Święto radości, optymizmu i uśmiechu- Bal karnawałowy

14.02.2023r.

 

12

Dzień Kobiet

8.03.2023r.

 

13

Spotkanie z tradycją - Gaik  wiosenny

21.03.2023r.

 

14

Spotkanie z tradycją – zajączek wielkanocny

5.04.2023r.

 

15

Gminny Przegląd Twórczości Dzieci Przedszkolnych

15.04.2023r.

 

16

Festyn Rodzinny -Kocham moją Mamę i Tatę

27.05.2023r.

 

17

Wycieczki dzieci

 

wychowawcy

18

 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

21.03.2023r.

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 1. Przydział zadań oraz zajęć dodatkowych z dziećmi

Lp.

Zadanie

Nazwisko i imię nauczyciela

1.

Odpowiedzialna za przedszkolną biblioteczkę.

Wspomagająca organizację uroczystości przedszkolnych.

Przygotowująca informacje na temat zmian w przepisach oświatowych.

 

Izabela Kotkowska

2.

Prowadzenie kroniki przedszkolnej.

Odpowiedzialna za konkursy o zasięgu ogólnopolskim.

Współpraca ze szkołą podstawową

 

Bogumiła Chrostek

3.

Odpowiedzialna za Kącik  dla rodziców w korytarzu.

Odpowiedzialna za konkursy wewnątrz przedszkolne.

Organizowanie współpracy z Gminną Biblioteką.

 

Kinga Kasprzak

4.

Aktualizacja strony internetowej przedszkola.

Organizowanie uroczystości przedszkolnych.

Członek Komisji ds. funduszu zdrowotnego.

Odpowiedzialna za konkursy wewnątrz przedszkolne.

 

Katarzyna Tomczyk

5.

Zastępuje dyrektora w razie nieobecności

Redagowanie i wydawanie dwumiesięcznika „Przedszkolaczek”

Członek Komisji ds. funduszu zdrowotnego.

Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi.

Przekaz informacji od dyrektora.

Beata Kędzia

6.

Odpowiedzialna za organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Współpraca ze specjalistami i instytucjami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

Natalia Zdunek

7.

Odpowiedzialna za przegląd pomocy dydaktycznych i sprzętu multimedialnego.

Współodpowiedzialna za konkursy, akcje charytatywne i realizację programów dodatkowych.

Dekoracja holu

Klaudia Głąbicka

 

 

 

Zajęcia dodatkowe

Imię i nazwisko nauczyciela

Termin realizacji zajęć

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.

wg potrzeb nauczyciele w grupie

 

Kluby zainteresowań dzieci: zabaw ruchowych, plastyczny, taneczny.

Według potrzeb w grupach

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Imię i nazwisko nauczyciela

Termin realizacji zajęć

Zajęcia dla dzieci uzdolnionych.

wg potrzeb nauczyciele w grupie

 

Terapia pedagogiczna i socjoterapia

Natalia Zdunek

Cały rok szkolny

Pedagog specjalny

Natalia Zdunek

Cały rok szkolny

Terapia logopedyczna.

Natalia Zdunek, Bożena Tułacz

Cały rok szkolny

 

 

 

 1. Plan współpracy z rodzicami

 

Zadania

Sposoby realizacji

Termin i osoby odpowiedzialne

 1. Organizacja zebrania z rodzicami na początku roku szkolnego.
 2. Powołanie trójek grupowych oraz rady rodziców przedszkola.
 3. Ustalenie zakresu współpracy.
 4. Zapoznanie z terminarzem spotkań ogólnych i grupowych.

Spotkania grupowe

 

Omówienie zasad współpracy

Przedstawienie założeń programu i planu pracy przedszkola na rok szkolny 2022/2023.

 

Zapoznanie ze statutem i procedurami bezpieczeństwa pobytu dziecka w przedszkolu.

 

Informacja dla rodziców o odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

 

Bieżące informowanie rodziców o kierunkach pracy przedszkola i zamierzeniach wychowawczo-dydaktycznych.

Wrzesień 2022

 

 

dyrektor, nauczyciele grup

Integracja nauczycieli z rodzicami i dziećmi – realizacja zadań.

Zapoznanie rodziców z podstawą programową – omówienie poszczególnych obszarów edukacyjnych.

 

Przedstawienie przedszkolnego zestawu programów wychowania przedszkolnego dopuszczonych do użytku przez dyrektora przedszkola w roku szkolnym 2022/2023.

 

Praca indywidualna i zespołowa z dziećmi wymagającymi wsparcia – omówienie założeń prowadzonej pracy indywidualnej i grupowej

 

Dzień informacji dla rodziców – według potrzeb w wyznaczonym terminie.

 

Organizacja zajęć otwartych i warsztatów w grupach wiekowych – informowanie i zapraszanie rodziców.

 

Udział rodziców w uroczystościach przedszkolnych.

 

Pomoc rodziców w organizowaniu imprez i uroczystości.

 

Włączanie rodziców do udziału w konkursach organizowanych dla dzieci i rodziców.

 

Informacja o gotowości do nauki w szkole (indywidualne rozmowy z rodzicami dzieci).

 

Prezentacja ważnych informacji na tablicy dla rodziców.

 

Włączanie rodziców w bogacenie bazy materialnej grupy/przedszkola poprzez dostarczanie potrzebnych do zajęć materiałów, przyborów; okresowe wzbogacanie kącika przyrody.

cały rok szkolny

 

 

nauczyciele, rodzice

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i rodziców, w tym szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej powrotem epidemii COVID-19, w celu zapewnienia dzieciom opieki oraz poczucia bezpieczeństwa.

Omówienie założeń pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w przedszkolu.

 

Informowanie rodziców o postępach dziecka, kontynuacja pracy z dzieckiem w domu zgodnie z zaleceniami nauczyciela.

 

Informowanie rodziców o zasadach zapewnienia dodatkowej opieki dzieciom i rodzicom, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej powrotem epidemii COVID-19.

 

Wygłaszanie referatów na spotkaniach z rodzicami dotyczących specyficznych problemów dzieci, organizowanych według potrzeb rodziców i nauczycieli.

 

Wyłonienie dzieci do terapii logopedycznej lub pedagogicznej, stały kontakt nauczycieli grupy ze specjalistami.

 

Konsultacje z pedagogiem specjalnym i terapeuta oraz z logopedą, przekazywanie informacji o postępach dzieci nauczycielom, rodzicom.

cały rok szkolny

 

 

nauczyciele grup, nauczyciele specjaliści

 

 

wrzesień

 

 1. Plan współpracy ze szkołą podstawową

 

Termin

Zadania i sposoby realizacji

Nauczyciele odpowiedzialni za realizację zadania

Miejsce realizacji zadania

Wrzesień2022/maj2023

Nawiązanie kontaktu z dyrektorem szkoły i nauczycielami klas I–III.

Opracowanie planu  współpracy.

Poznanie drogi do szkoły, oglądanie budynku szkoły i otoczenia z zewnątrz.

 

Zwiedzanie budynku szkoły wewnątrz (sale lekcyjne, świetlica, szatnia, sala gimnastyczna, stołówka).

 

Zapoznanie dzieci przedszkolnych ze starszymi kolegami z młodszych klas szkoły podstawowej.

 

Zapoznanie z nauczycielami ze szkoły.

 

Wizyta w bibliotece szkolnej.

Wspólne warsztaty plastyczne dla przedszkolaków i dzieci starszych

Udział przedszkolaków w lekcji w klasie I lub II.

 

Zaproszenie pierwszaków do przedszkola

 

 

 

 

 

Bogumiła Chrostek

szkoła podstawowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Przedszkolny zestaw programów wychowania przedszkolnego przyjętych do realizacji w roku szkolnym 2022/2023

 

 1. „Samodzielnie-wszechstronnie-szczęśliwie” autorstwa Moniki Chludzińskiej, Agaty Kacprzak-Kołakowskiej, Anny Kucharczyk, Doroty Kucharskiej, Anny Pawłoskiej-Niedbały, Marty Pietrzak, Agaty Smoderek, wydany przez Nowa Era Sp z o.o.
 2. „Program nauczania języka angielskiego w przedszkolu” autorstwa Magdaleny Appel, Joanny Zarańskiej, Ewy Piotrowskiej

 

 

 

 

 1. Terminarz zebrań rady pedagogicznej

 

Lp.

Termin

Rodzaj posiedzenia rady pedagogicznej

Tematyka

Uwagi

1.

sierpień

organizacyjne

Porządek zebrania

 

 1. Otwarcie zebrania i powitanie zebranych.
 2. Przedstawienie porządku zebrania i jego zatwierdzenie.
 3. Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z ostatniej rady pedagogicznej z dnia ………………………… r.
 4. Przedstawienie zmian w prawie oświatowym i zarządzeń gminnych.
 5. Zatwierdzenie rocznego planu pracy na nowy rok szkolny 2022/2023.
 6. Przedstawienie zmian w organizacji pracy – aneks do arkusza organizacji pracy.
 7. Opinia rady pedagogicznej w sprawie organizacji pracy przedszkola, w tym w sprawie tygodniowego rozkład zajęć edukacyjnych.
 8. Przydział czynności dodatkowych wykonywanych w ramach wynagrodzenia – opinia rady pedagogicznej.
 9. Organizacja wewnątrzprzedszkolnego doskonalenia nauczycieli (WDN).
 10. Omówienie zasad bezpieczeństwa pracy i organizowania zajęć podczas realizacji zadań stacjonarnie oraz w sytuacji ograniczonego funkcjonowania przedszkola.
 11. Przegląd pomieszczeń i ogrodu przedszkolnego – stopień przygotowania do rozpoczęcia roku szkolnego.
 12. Sprawy bieżące.
 13. Wnioski i uchwały.

 

2.

wrzesień

organizacyjne

Porządek zebrania

 

 1. Otwarcie zebrania i powitanie zebranych.
 2. Przedstawienie porządku zebrania i jego zatwierdzenie.
 3. Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z ostatniej rady pedagogicznej z dnia ………………………… r.
 4. Analiza realizacji wniosków z poprzedniej rady pedagogicznej.
 5. Przypomnienie treści regulaminu oceny pracy nauczyciela i regulaminu rady pedagogicznej.
 6. Przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego wraz z załącznikami (planowane kontrole, harmonogram obserwacji zajęć wraz z obowiązującą dokumentacją, organizacja wspomagania nauczycieli).
 7. Aktualizacja zasad odbywania awansu zawodowego nauczycieli.
 8. Zapoznanie z treścią regulaminu prowadzenia dokumentacji pedagogicznej.
 9. Opiniowanie planu finansowego na rok 2023
 10. Sprawy bieżące.
 11. Wnioski i uchwały.

 

3.

listopad

szkoleniowe

Porządek zebrania

 

 1. Otwarcie zebrania i powitanie zebranych.
 2. Przedstawienie porządku zebrania i jego zatwierdzenie.
 3. Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z ostatniej rady pedagogicznej z ………………………… r.
 4. Szkolenie rady pedagogicznej.
 5. Sprawy bieżące przedszkola .
 6. Wnioski i uchwały.

 

4.

styczeń/luty

podsumowujące analityczno-kontrolne

Porządek zebrania

 

 1. Otwarcie zebrania i powitanie zebranych.
 2. Przedstawienie porządku zebrania i jego zatwierdzenie.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Analiza realizacji wniosków z poprzedniej rady pedagogicznej.
 5. Informacje dyrektora o nadzorze pedagogicznym sprawowanym w I semestrze.
 6. Wnioski z nadzoru i kierunki rozwoju na II semestr.
 7. Wyniki pracy z dzieckiem w ramach udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej – w I semestrze (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia z dzieckiem zdolnym, zajęcia terapeutyczne ze specjalistami).
 8. Wyniki obserwacji rozwoju dziecka, diagnozy.
 9. Sprawy bieżące.
 10. Wnioski i uchwały.

 

5.

czerwiec/sierpień

podsumowujące

Porządek zebrania

 

 1. Otwarcie zebrania i powitanie zebranych.
 2. Przedstawienie porządku zebrania i jego zatwierdzenie.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Analiza pracy nauczycieli w II semestrze – sprawozdania.
 5. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora: ocena stopnia wykonania zadań wynikających z planu rocznego, informacja o wynikach i wnioskach ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacja o działalności przedszkola. Ustalenie sposobów wykorzystania wniosków do pracy na kolejny rok szkolny.
 6. Przeprowadzenie diagnozy pracy przedszkola.
 7. Sprawy bieżące.
 8. Wnioski i uchwały.

 

 

Roczny plan pracy wychowawczo-dydaktycznej przedszkola zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 2/2022/2023r.