Publiczne Przedszkole w Cekowie Kolonii

Realizowane programy

 Nasza oferta...
 

W NASZYM PRZEDSZKOLU W  ROKU 2022/2023 REALIZOWANE SĄ NASTĘPUJĄCE PROGRAMY:

 

 

 PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
wydawnictwa Nowa Era "Samodzielne, wszechstronne, szczęśliwe" autorstwa Moniki Chludzińskiej, Agaty Kacprzak - Kołakowskiej, Anny Kucharczyk, Doroty Kucharskiej, Anny Pawłowskiej - Niedbała, Marty Pietrzak, Agaty Smoderek.
Program zawiera sprawdzone,ciągle aktualne i nowatorskie rozwiązania dydaktyczne oraz metodyczne, sprzyja praktycznemu i eksperymentalnemu wykorzystaniu wiedzy nabytej w przedszkoluw kolejnym etapie edukacyjnym,prezentuje podejście holistyczne i rozwija kompetencje kluczowe przedszkolaków , uwzględnia ich specjalne potrzeby edukacyjne. Pozwala na indywidualizację pracy z dzieckiem, rozbudza dziecięcą ciekawość poznawania świata, uwzględnia już na tym etapie elementy preorientacji zawodowej, wskazuje wykorzystywanie narzędzia ICT. 
 

Język angielski

- program do nauczania języka angielskiego autorstwa Magdaleny Appel, Joanny Zarańskiej i Ewy Piotrowskiej  - realizowany przez mgr Katarzynę Tomczyk 

 
 "Czyste powietrze wokół nas"  - realizowany przez  mgr Katarzynę Tomczyk
 
- program profilaktyczny pod patronatem Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej. Program  adresowany jest do dzieci pięcio i sześcioletnich oraz ich rodziców. Celem programu jest wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy oraz zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń. Program jest pierwszym etapem edukacji prozdrowotnej dzieci w zakresie nabywania wiedzy na temat szkodliwości palenia. Zajęcia edukacyjne dla dzieci oraz rodziców prowadzą wychowawcy grup przedszkolnych wykorzystując materiały edukacyjne przygotowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Logo programu to zielony „Dinuś”, który przeprowadza dzieci przez kolejne etapy programu.
 
 
"Mamo, tato co wy na to?" realizowany przez mgr Bogumiłę Chrostek
 

- Nowy program edukacyjny dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców i opiekunów powstał z inicjatywy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu. Głównym celem programu jest zwrócenie uwagi rodziców dzieci 5-6 letnich na specyfikę ich rozwoju, istotę zmian fizycznych i psychicznych, których doświadczają, ze szczególnym naciskiem na ich potrzeby, słabości i kryzysy.

Cele szczegółowe programu to:

 • podniesienie poziomu wiedzy rodziców i opiekunów na temat wybranych elementów rozwoju emocjonalnego, psychicznego i społecznego dzieci 5-6 letnich.
 • uwrażliwienie rodziców na ich kluczową rolę w rozwoju własnego dziecka.
 • ukształtowanie prawidłowych nawyków i umiejętności prozdrowotnych wśród dzieci 5-6 letnich, ich rodziców i opiekunów.
 • uświadomienie rodzicom i opiekunom ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych u dzieci.
 • przekonanie rodziców i opiekunów o słuszności podejmowanych działań profilaktycznych w domu i w środowisku przedszkolnym, które służą poprawie i umacnianiu właściwych zachowań sprzyjających zdrowiu fizycznemu, psychicznemu i społecznemu.
 • zachęcenie do wspólnego spędzenia czasu rodziców/opiekunów z dziećmi w trakcie rozwiązywania zadań.
 
"Przyjaciele  Zippiego" - realizowany przez Izabelę Kotkowską
 
- międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego realizowany w grupie najstarszej, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci.
Więcej informacji o programie znajduje się na stronie internetowej: http://www.pozytywnaedukacja.pl/programy/przyjaciele-zippiego/o-programie
 
 
"Kubusiowi Przyjaciele Natury" - realizowany przez Izabelę Kotkowską
 

To jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla dzieci poświęcony tematyce ekologicznej, organizowany przez markę Kubuś.

Jego celem jest proekologiczna edukacja dzieci i zachęcenie je do ruchu już od najmłodszych lat. Akcja objęła swoim zasięgiem już ponad 5 milionów dzieci. W tym roku po raz 13. dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych w całym kraju wezmą udział w zajęciach tematycznych, podczas których nauczą się troszczyć o środowisko naturalne, poznają podstawowe zasady ekologii i dowiedzą, dlaczego warto jeść owoce i warzywa oraz poznają korzyści płynące z ruchu.

Więcej informacji o programie znajdą państwo na stronie internetowej https://przyjacielenatury.pl/

 

"Z darami natury świat nie jest ponury" - realizowany przez mgr Klaudię Głąbicką

- Ogólnopolski Projekt Edukacyjny - Celem głównym ekologiczno- plastycznego projektu jest kształtowanie postaw proekologicznych, pobudzanie kreatywności dzieci i nauczycieli oraz zapoznanie z ideą zero waste. Projekt przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas 1-3.

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny "Mały Miś w świecie wielkiej literatury" realizowany przez mgr Beatę Kędzia i mgr Katarzynę Tomczyk

Celem głównym projektu jest rozwijanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi i publicznymi w całej Polsce i za granicą.

Cele szczegółowe:

 1. zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom - uświadomienie roli czytania w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych,
 2. tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela,
 3. wprowadzenie dziecka w świat literatury,
 4. budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną,
 5. przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych,
 6. kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego,
 7. rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności dzieci,
 8. rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli,
 9. włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego,
 10. promocja przedszkola,
 11. rozwijanie współpracy między nauczycielami.

Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021.

REALIZACJA PROJEKTU: Projekt podzielony jest na 6 modułów i realizowany może być całościowo lub w zakresie wybranym przez Uczestnika t.j.:

 1. Książki dzieciństwa
 2. Mały Miś w świecie emocji
 3. Dbamy o zdrowie z Małym Misiem
 4. Zmisiowany Eko - kalendarz
 5. Misiowe laboratorium "Czterech Żywiołów"
 6. Mały Miś i super tajny projekt

Wszystkie moduły opierają się na postaci Małego Misia – pełniącego rolę przewodnika po świecie literatury oraz na propagowaniu czytelnictwa.

Projekt edukacyjny "Posadź drzewo, podaj dalej!" realizowany przez mgr Beatę Kędzia i mgr Bogumiłę Chrostek

 Ogólnopolski projekt edukacyjny organizowany przez Niepubliczne Przedszkole Nr 1 "Pod Topolą" w Szczytnie, skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym, Rodziców i nauczycieli. Ma na celu kształtowanie postaw proekologicznych poprzez rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, propagowanie wiedzy o drzewach i ich roli dla środowiska oraz rozwijanie wrażliwości artystycznej dzieci dzięki obcowaniu z przyrodą.

Projekt edukacyjny "Tydzień bajek polskich realizowany przez Kingę Kasprzak

Celem projektu jest promowanie polskich bajek wśród dzieci i ich rodziców, oraz współpraca z przedszkolami, szkołami, świetlicami szkolnymi i innymi jednostkami, które biorą udział w tymże projekcie na terenie Polski.